Phiên họp thứ Ba mươi lăm của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội:

Băn khoăn quy định về bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương 

Xem với cỡ chữ
Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp
Ảnh: Quang Khánh

Nên đưa ra hai phương án để lựa chọn

Báo cáo về một số vấn đề lớn dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến của ĐBQH để chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương do Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày. Trong đó, nêu rõ, nhiều ý kiến của ĐBQH và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương nhằm thực hiện chủ trương hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND.

Thường trực Ủy ban Pháp luật thấy rằng, chủ trương hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh thành một Văn phòng tham mưu, giúp việc chung đã được nêu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW. Hiện tại, đã có 12 địa phương thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 4.10.2018 của UBTVQH. Nếu không sửa các quy định liên quan đến bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương sẽ không tạo cơ sở pháp lý cho việc sắp xếp, tổ chức lại 3 Văn phòng. Và như vậy, sau khi kết thúc việc thí điểm, để tổ chức, sắp xếp lại các Văn phòng khác với hiện nay thì Chính phủ lại phải trình QH sửa đổi, bổ sung Luật để quy định về vấn đề này.

Vì vậy, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị cần sửa đổi ngay các quy định có liên quan đến bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương để tạo cơ sở pháp lý, dự liệu trước cho việc sắp xếp tổ chức lại 3 Văn phòng sau thí điểm.

Với những lý do nêu trên, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến Văn phòng HĐND cấp tỉnh, Văn phòng UBND cấp tỉnh và Chánh Văn phòng HĐND cấp tỉnh tại 3 điều trong Luật Tổ chức Chính quyền địa phương theo hướng: Không quy định Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc cơ cấu của Thường trực HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại khoản 2 Điều 18, khoản 2 Điều 39. Sửa đổi, bổ sung Điều 127 về bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương theo hướng khái quát về cơ quan, chức năng, nhiệm vụ mà không xác định cụ thể tên gọi của cơ quan này.

Băn khoăn với quy định này, một số Ủy viên UBTVQH cho rằng, việc hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND mới được thực hiện thí điểm ở 12 địa phương. Vấn đề này còn nhiều ý kiến khác nhau, trong khi đó, chúng ta lại chưa có sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm. Do vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng đề nghị, Ban soạn thảo nên đưa ra hai phương án, rồi báo cáo lại Trung ương. Phương án nào hợp lòng dân, thuận với Nghị quyết của Trung ương thì chúng ta mới quyết định.


Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo về một số vấn đề lớn dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến của ĐBQH để chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Ảnh: Quang Khánh

Quy định về người có tài năng cần tiêu chí rõ ràng

Trình bày Báo cáo về một số vấn đề lớn dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH để chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, một số ý kiến ĐBQH tán thành với giao Chính phủ quy định cụ thể về khung chính sách đối với người có tài năng. Một số ý kiến đề nghị bổ sung trong Luật khái niệm “người có tài năng”; bổ sung một số nguyên tắc chung trong việc xác định cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ người có tài năng; sửa đổi thẩm quyền quy định chính sách đối với người có tài năng tại địa phương theo hướng giao HĐND quy định.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng khái niệm về người có tài năng trong hoạt động công vụ theo hướng “người có tài năng trong hoạt động công vụ là người có phẩm chất đạo đức tốt và năng lực chuyên môn đặc biệt, có đóng góp vượt trội cho địa phương, ngành, lĩnh vực cụ thể mà ít người đạt được”; đồng thời chỉnh lý quy định về chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ để bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn. Đối với việc thu hút người có tài năng nói chung được ưu tiên tuyển dụng thông qua phương thức tuyển dụng quy định tại khoản 5 Điều 1 của dự thảo Luật.

Cho rằng khái niệm “người có tài năng” còn mông lung và khó khả thi, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đặt vấn đề, chúng ta đang quy định về người có tài năng trong hoạt động công vụ hay thu hút người có tài năng vào hoạt động công vụ? Quy định người có tài năng cần có những tiêu chí rõ ràng, dựa theo yêu cầu tuyển dụng của từng cơ quan. Đơn cử, Ủy ban Tư pháp có thể tuyển chọn những học sinh ưu tú tốt nghiệp Đại học Kiểm sát, Học viện Tòa án, chuyên ngành tố tụng… Người có khả năng trong hoạt động công vụ, thì phải qua hoạt động công vụ mới xác định được năng lực chuyên môn. Còn nếu đã quy định phải có năng lực chuyên môn đặc biệt, có đóng góp vượt trội cho ngành, lĩnh vực cụ thể, thì tiêu chí này rất khó đề người đứng đầu hay các cơ quan, đơn vị đánh giá, lựa chọn.

Về thẩm quyền quyết định cụ thể chính sách đối với người có tài năng, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật nhất trí quan điểm cần có sự phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền cho người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức như Chính phủ đề nghị. Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải bổ sung quan điểm, việc bố trí, sử dụng người tài phải đúng với chuyên môn, trình độ đào tạo, nếu không đúng vị trí thì không phát huy được năng lực.

Một số Ủy viên UBTVQH đề nghị, Ban soạn thảo làm rõ hơn chính sách đưa người giỏi về làm việc và quyền hạn của thủ trưởng đơn vị trong đánh giá, đề bạt cán bộ, công chức. Chúng ta có được tăng lương và thăng chức vượt cấp không, hay vẫn theo từng ngạch, bậc như cách làm hiện nay?

Hoàng Ngọc