Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng làm việc với Bộ Giao thông - Vận tải 

Xem với cỡ chữ
Ngày 5.7, thực hiện chương trình công tác năm 2019, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng do Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giao thông - Vận tải.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải và dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng của Đoàn công tác đối với Bộ Giao thông - Vận tải, các đại biểu tham dự đã nêu một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách về phòng, chống tham nhũng.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể bày tỏ đồng tình cao với dự thảo báo cáo của Đoàn công tác; khẳng định dự thảo báo cáo trên có tính khái quát đầy đủ trên các lĩnh vực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, Bộ Giao thông - Vận tải gặp không ít khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ. Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông - Vận tải luôn nhận thức sâu sắc, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tới các cấp ủy Đảng trong toàn ngành.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Đoàn công tác Lê Minh Trí đánh giá: trong công tác phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông - Vận tải là rất lớn, do đây là ngành có tính chất phức tạp, đặc thù, có khối lượng công việc lớn, vừa quản lý nhà nước, vừa trực tiếp chỉ đạo các dự án giao thông, vừa có vốn đầu tư ngân sách nhà nước, vừa huy động nguồn vốn xã hội hóa, dẫn đến nhiều khả năng phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Điều này đòi hỏi ý chí trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải trong công tác nhân sự, quy hoạch, phân loại, sử dụng cán bộ để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Thời gian qua, Bộ Giao thông - Vận tải đã thực hiện quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Chính trị liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, từ đó triển khai ban hành nhiều văn bản, đưa ra hướng xử lý cho các sai phạm.

Trưởng Đoàn công tác Lê Minh Trí đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải quan tâm hơn nữa đến các biện pháp cụ thể trong phòng ngừa tham nhũng cho phù hợp, kịp thời với đặc thù của ngành; tự nhận thức, tuyên truyền phổ biến các nghị quyết, chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng một cách đồng bộ, quán triệt tới từng người đứng đầu, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Cùng với đó, Bộ cần làm tốt công tác công khai, minh bạch trong các hoạt động của ngành để các cán bộ không có cơ hội làm việc sai trái; đồng thời quan tâm xây dựng các định mức tiêu chuẩn của ngành, chú trọng nguyên tắc ứng xử về đạo đức nghề nghiệp, cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành. Đặc biệt, các đơn vị trong Bộ Giao thông - Vận tải phải tự thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong tất cả các công việc.

Từ ngày 15.5.2019 đến nay, Đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giao thông vận tải; thời gian kiểm tra, giám sát từ ngày 1.1.2018 đến hết quý I.2019. Trong đó, Đoàn chú trọng tới các kết quả đạt được, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng các đơn vị thuộc Bộ đối với công tác phòng, chống tham nhũng; việc quán triệt, triển khai các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng như Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Đoàn đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc ban hành văn bản, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; việc xử lý trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng; việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực được phân công quản lý phụ trách. Đoàn đánh giá kết quả xây dựng, hoàn thiện thể chế, tham mưu Chính phủ xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, nhất là các văn bản về quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông, các định mức tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải để phòng, chống tham nhũng; về kết quả thực hiện yêu cầu giám định của các cơ quan chức năng trong xử lý các vụ việc phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng và Nhà nước; về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đoàn cũng đánh giá việc xây dựng, thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn về tài chính trong nội bộ cơ quan; việc minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; về thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý để phòng, chống tham nhũng; phòng chống tham nhũng trong bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng…

Theo TTXVN