Bạc Liêu: Thông qua 7 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 11 

Xem với cỡ chữ
HĐND vừa tổ chức Kỳ họp thứ 11 (họp bất thường). Sau khi thảo luận kỹ, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua 7 nghị quyết trên các lĩnh vực: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2019 và cho ý kiến đối với 3 báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 3 dự án xây dựng; giao chỉ tiêu biên chế hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm 2 Ủy viên UBND tỉnh (do chuyển công tác) và bầu bổ sung 1 Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Ái Nam đề nghị UBND tỉnh nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết; Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ các nội dung trình tại kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 12.2019.

LÊ NHUNG