An Giang: Quản lý chặt tình hình phân bổ, giải ngân vốn 

Xem với cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh vừa hoàn thành đợt giám sát kết quả thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và công tác chuẩn bị đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Sau hơn 4 năm thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, cơ cấu vốn đầu tư công dịch chuyển theo hướng phù hợp với các định hướng đầu tư; việc giải ngân vốn đầu tư công đã từng bước được cải thiện; khắc phục tình trạng quyết định chủ trương và quyết định đầu tư không căn cứ khả năng cân đối vốn... Đoàn giám sát đề nghị Sở KH - ĐT đẩy nhanh tiến độ giải ngân; rà soát các quy định liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn để kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp; quản lý chặt việc phân bổ, giải ngân, điều chỉnh vốn cho các dự án có khả năng giải ngân nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đồng thời, xây dựng tiêu chí các dự án được giao 100% vốn cấp tỉnh quản lý, tham mưu UBND tỉnh xem xét áp dụng trong đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.
VŨ HÙNG