Phát huy giá trị ruộng bậc thang Mù Cang Chải

22:27 | 19/03/2020
UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị của di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 2030. Mục tiêu chung đặt ra là tôn vinh giá trị, bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải; tôn tạo cảnh quan, môi trường nhằm đưa di tích quốc gia đặc biệt này trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mù Cang Chải và tỉnh Yên Bái.

Theo đó, giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh sẽ bảo tồn nguyên trạng khu vực vùng lõi di tích, tiếp tục mở rộng diện tích ruộng bậc thang ở những nơi có điều kiện phù hợp; lập quy hoạch vùng huyện Mù Cang Chải; lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Lễ mừng cơm mới của dân tộc Mông; tổ chức bảo tồn 3 nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch, gồm: Nghề nấu rượu thóc, nghề chế tác khèn Mông, nghề thêu dệt thổ cẩm; khảo sát, điền dã, tổ chức hội thảo làm rõ giá trị bãi đá cổ huyện Mù Cang Chải.

Giai đoạn 2025 - 2030, phát huy và tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động bảo tồn, phát huy, quảng bá hình ảnh về di sản ruộng bậc thang Mù Cang Chải gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm truyền thống trên địa bàn huyện Mù Cang Chải và các huyện lân cận phục vụ phát triển du lịch; xây dựng hồ sơ di tích bãi đá cổ huyện Mù Cang Chải đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh; xây dựng hồ sơ danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Ng. Phương