Bạn đọc viết

Không chỉ trách nhiệm của nhà đầu tư

07:42 | 06/11/2019
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là điều kiện cần và đủ để cấp giấy phép đầu tư một dự án. Tuy nhiên, trên thực tế khi các sự cố môi trường diễn ra thì mới vỡ lở ĐTM còn hết sức hình thức, chủ đầu tư chỉ coi đây là thủ tục “cho đủ” để được cấp phép, chưa thực sự quan tâm đến những tác động tính toán được và không mong muốn xảy ra trong quá trình thực hiện dự án.

Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn đều có quy định rõ (đối tượng, thủ tục, quy trình, điều kiện...) liên quan đến ĐTM. Vậy nhưng, đa phần việc thực hiện ĐTM đều theo hình thức “khoán” làm một báo cáo ĐTM cho “phù hợp với yêu cầu của pháp luật”. Vì vậy, nội dung của các báo cáo ĐTM thường khá sơ sài, thiếu tính khả thi hoặc chỉ là định hướng chung chung, không có căn cứ. Có rất nhiều dự án lớn, được đánh giá là thay đổi cơ cấu kinh tế cả một tỉnh, một vùng nhưng báo cáo ĐTM vô cùng sơ sài, mang tính hình thức, chưa có sự minh bạch độc lập trong hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM của dự án. 

Nhiều nguyên nhân được đưa ra để giải thích cho thực tế trên, từ ý thức tuân thủ pháp luật của chủ đầu tư; đến vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, cần phải thấy nguyên nhân lớn nhất của nó chính là việc thực hiện pháp luật chưa nghiêm túc. Nhiều dự án lớn, nhưng trong phần đánh giá tác động của nước thải đến môi trường trong giai đoạn vận hành nhà máy, chỉ có một trang giấy và chủ yếu là liệt kê các nguồn nước thải của nhà máy ra môi trường, đặc điểm của các loại nước thải mà không có thông tin về ảnh hưởng của các loại nước thải đó đến môi trường.

Tương tự, đánh giá tác động của chất thải rắn đến môi trường cũng chỉ hơn một trang và không có một dòng nào đề cập về sự cố với môi trường biển, với đất, với không khí. Điều đáng nói, dù sơ sài, không nêu rõ các giải pháp khắc phục sự cố nhưng các báo cáo ĐTM vẫn qua được cửa thẩm định của các cơ quan chức năng. Trong khi đó, hoạt động kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nội dung báo cáo ĐTM còn ít nhiều hạn chế.

Bản chất của ĐTM là dự báo, vì thế rất khó có một báo cáo ĐTM định lượng chi tiết được tất cả các rủi ro và các biện pháp giảm thiểu các rủi ro một cách rõ ràng trong suốt quá trình thực hiện dự án. Do đó, với những dự án phức tạp, đặc biệt là dự án có vốn đầu tư nước ngoài, việc xem công tác giám sát sau khi thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM là yếu tố quan trọng trong quản lý môi trường dự án. Tuy nhiên, công tác này hiện nay chưa được thực hiện chặt chẽ để bảo đảm việc thực hiện hiệu quả nội dung báo cáo ĐTM.

Thực tế lúc triển khai, đa phần các chủ dự án sẽ sửa đổi, bổ sung nhiều hạng mục, khi đó theo nguyên tắc, báo cáo ĐTM cũng phải được sửa đổi bổ sung cho đến khi dự án đi vào hoạt động. Lúc này, cơ quan có thẩm quyền phải căn cứ vào hiện trạng của dự án và những kết quả kiểm toán môi trường thường xuyên của dự án để giám sát. Tuy nhiên, trên thực tế các cơ quan này hầu như chỉ căn cứ vào báo cáo ĐTM ban đầu khi nộp hồ sơ cấp phép dự án để giám sát. Từ thực tế này, nhiều ý kiến cho rằng, không chỉ dừng lại ở việc quy trách nhiệm cho chủ đầu tư với tư cách là chủ sở hữu nguồn xả thải, mà có tính đến trách nhiệm liên đới đối với những cá nhân liên quan đến việc thẩm định ĐTM.

Phạm Hải