Nam Định:

Chung sức xây dựng nông thôn mới

08:14 | 04/10/2019
Với nhận thức xây dựng nông thôn mới là một quá trình liên tục, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, phải xuất phát từ chính lợi ích của người dân và do nhân dân là chủ thể trực tiếp thực hiện, Nam Định đã triển khai toàn diện các biện pháp công tác, huy động mọi nguồn lực, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới.

Toàn diện và nổi bật

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định, chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, sâu rộng đã làm thay đổi cơ bản về nhận thức và hành động của mọi cán bộ và người dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, đất đai để cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất hàng hóa kết hợp với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và ngày càng phát triển, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được bảo đảm; hệ thống tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Tính đến hết tháng 7.2019, sau gần 9 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh Nam Định có 100% số xã, thị trấn và 10/10 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX đề ra. Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện, Nam Định đã huy động được nguồn lực trong dân và xã hội hóa. Đến hết năm 2018, Nam Định không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn của tỉnh khang trang hơn trước, phát triển nhiều mô hình chuỗi sản xuất nông nghiệp, thủy hải sản, xử lý rác thải khu vực nông thôn, nâng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn Nam Định lên mức hơn 45 triệu đồng/người/năm, gấp gần 4 lần so với khi tỉnh bắt đầu xây dựng nông thôn mới.


Người dân tăng thu nhập, đời sống cải thiện nhờ nông thôn mới Nguồn: ITN

Phát huy những giá trị cốt lõi

Là một trong những điểm sáng của cả nước về phong trào xây dựng nông thôn mới, Nam Định không chỉ tập trung nâng cao cơ sở vật chất, mà còn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân, xây dựng và nhân rộng nếp sống văn minh nông thôn mới. Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hải Hậu Vũ Ngọc Trường cho biết, nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước làm thay đổi toàn diện, tích cực bộ mặt nông thôn, hiện nay phong trào xây dựng nếp sống văn minh nông thôn mới đã lan tỏa rộng khắp, trở thành một nội dung trong hương ước, quy ước từng thôn xóm và là điều kiện để xét công nhận danh hiệu văn hóa trong nông thôn mới, được người dân nhiệt thành hưởng ứng.

Bên cạnh thực hiện nếp sống văn minh, tỉnh Nam Ðịnh cũng quan tâm việc hoàn thiện các thiết chế văn hóa, phát động các phong trào văn hóa, thể thao, từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho người dân nông thôn. Theo đó, hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Ðịnh.

Nhờ đó, đến nay toàn tỉnh có 2.845 thôn, xóm, tổ dân phố được công nhận Làng văn hóa; 82,3% số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; tất cả các xã đạt tiêu chí văn hóa, tăng 30% so năm 2015. Nam Ðịnh đã có 3.005 trong số 3.634 thôn, xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa; 189 khu thể thao cấp xã; 2.090 sân chơi thể thao; 866 đội văn nghệ quần chúng và gần 60 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện, thu hút gần 2.000 hội viên… Việc xây dựng, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa làm phong phú các hoạt động trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Ðịnh Nguyễn Phùng Hoan nhấn mạnh, tỉnh coi trọng việc phát huy giá trị cốt lõi của truyền thống văn hiến trên quê hương; các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể… thực hiện nhiều giải pháp căn cơ, đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cộng đồng và đời sống tinh thần của người dân, góp phần giúp từng địa phương trở thành những miền quê đáng sống. Với việc phát huy truyền thống và nỗ lực thực hiện của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, tỉnh phấn đấu hết năm 2019 sẽ trở thành tỉnh nông thôn mới và có từ 50 - 60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; phấn đấu đến năm 2020 có 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 10 mô hình nông thôn mới kiểu mẫu trở lên ở xã, thôn và huyện Hải Hậu cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

Vân Phi