Hà Nam: Xây dựng thương hiệu hàng hóa cho nông sản chủ lực

23:04 | 14/09/2019

Kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh việc thực hiện Nghị quyết số 15/2017 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 trên địa bàn huyện Duy Tiên cho thấy, công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện được các xã, thị trấn thực hiện đi vào chiều sâu, gắn với tuyên truyền cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các chương trình, đề án, kế hoạch từ khi được triển khai tới nay đã thu được những kết quả nhất định. Qua đó, sản xuất nông nghiệp có những bước phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh, áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Đồng đề nghị huyện tập trung phát triển chăn nuôi; quan tâm tới nguồn lực hỗ trợ kích cầu các đề án; tăng cường bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường trong khu chăn nuôi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Đồng thời, quan tâm xây dựng thương hiệu hàng hóa cho một số mặt hàng nông sản chủ lực, sản phẩm lợi thế của huyện; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ nông nghiệp từ huyện tới cơ sở…

SƠN NGUYÊN