Kiểm tra hoạt động trò chơi điện tử có thưởng

00:18 | 13/09/2019
UBND thành phố cho biết sẽ triển khai giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm thì sẽ xử lý kịp thời; đồng thời đề ra các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tồn tại hạn chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực này. Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành sẽ bao gồm các Sở: Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Công an thành phố…
P.LONG