Bộ Xây dựng tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng

15:16 | 07/09/2019
Bộ Xây dựng vừa ban hành Chỉ thị 03/CT-BXD ngày 3.9.2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, Bộ đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công vụ; tăng cường xử lý, ngăn chặn việc nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, bước đầu đã đạt một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, thời gian gần đây, vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, uy tín của Bộ.

Để chấn chỉnh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung chỉ đạo, triển khai các nội dung: Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng vặt, thực hiện trách nhiệm, kỷ cương, đạo đức, văn hóa trong thực thi công vụ... Đồng thời, tập trung thực hiện một số giải pháp, trong đó có việc giám sát quy chế làm việc, tăng cường quản lý cán bộ, phát huy vai trò của các tổ chức, quần chúng... trong giám sát hoạt động công vụ.

Theo hanoimoi.vn