Nghệ An: Đôn đốc thực hiện các kiến nghị, đề xuất sau giám sát

23:48 | 04/09/2019

Tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện cụm Đường 48, các đại biểu đánh giá: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp HĐND và giải trình của Thường trực HĐND được tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả. Thông qua các hoạt động đó, vai trò, vị thế của HĐND được củng cố, nâng cao trong đời sống chính trị xã hội… Tuy nhiên, việc cơ cấu một số đại biểu HĐND chuyên trách ở các Ban HĐND chưa chất lượng; một số đại biểu HĐND, kể cả thành viên đoàn giám sát còn thiếu bản lĩnh, trách nhiệm…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị Thường trực HĐND cấp huyện bám sát các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của QH và HĐND để triển khai các hoạt động, nhất là hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND và giải trình của Thường trực HĐND mới được luật quy định. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND các huyện cần quan tâm giám sát và đôn đốc thực hiện các kiến nghị, đề xuất sau giám sát và kết luận sau chất vấn, giải trình; cần thiết tổ chức giám sát chuyên đề…

LỆ THANH