Bộ Tài chính tiếp tục giảm một số lệ phí cho doanh nghiệp

23:53 | 14/08/2019
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin DN, lệ phí đăng ký DN.

Cụ thể, một số mức phí cung cấp thông tin DN, lệ phí đăng ký DN thực hiện theo quy định tại biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo thông tư này đã được giảm so với quy định hiện nay.

Lệ phí đăng ký DN (bao gồm cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký DN và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của DN) được quy định chung với mức thu là 50.000 đồng/lần. Quy định tại thông tư trước đó được tách riêng một số loại phí, với mức từ 100.000 - 200.000 đồng/lần...

Thông tư cũng quy định cụ thể các đối tượng được miễn phí, lệ phí. Trong đó, có 5 đối tượng được miễn, gồm: Thứ nhất, DN bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký DN và phí công bố nội dung đăng ký DN. Thứ hai, DN đăng ký giải thể DN, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký DN. Thứ ba, DN thực hiện đăng ký DN qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký DN. Thứ tư, cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin DN. Thứ năm, DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký DN và phí cung cấp thông tin DN lần đầu…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20.9.

MH