Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước

11:24 | 14/08/2019
Sáng 14.8, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn, 1969 - 2019”.

Trong những di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng, cách mạng và dân tộc ta, Di chúc là một văn kiện lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn không chỉ cho giai đoạn cách mạng đã qua, mà còn cho cả những chặng đường sắp tới của cách mạng Việt Nam. Đó là những lời căn dặn đầy tâm huyết về khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước; về xây dựng một Đảng trong sạch vững mạnh; về chiến lược con người; về kế hoạch xây dựng lại đất nước sau chiến tranh; về tình đoàn kết quốc tế… của một Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng.


Hội thảo là dịp kiểm nghiệm và khằng định những giá trị trường tồn của bản Di chúc lịch sử đối với cách mạng Việt Nam

9/102 tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc từ thực tế cách mạng Việt Nam 50 năm qua, tiếp tục khẳng định giá trị thực tiễn của bản Di chúc lịch sử và rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Các ý kiến xoay quanh 5 chủ đề lớn: Một là, bối cảnh ra đời, quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, sửa chữa, bổ sung vào bản Di chúc, quá trình công bố và xuất bản Di chúc. Hai là, công tác trưng bày, tuyên truyền và phát huy giá trị của Di chúc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và Hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chi Minh trong cả nước. Ba là, giá trị lý luận, thực tiễn những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đề cập đến trong Di chúc. Bốn là, những thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng… Năm là, kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người.


TS Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội thảo

Được viết từ năm 1965 - 1969, bản Di chúc đã được Hồ Chí Minh sửa chữa, bổ sung qua các năm. Nội dung vì thế được Người trù tính thấu đáo, vừa cụ thể, vừa bao quát toàn bộ công việc. Theo TS. Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, từ việc riêng cho đến những việc trọng đại của quốc gia, dân tộc, nhân dân, Di chúc đã thể hiện cao độ tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của Người đối với Đảng, với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xây dựng đất nước; với thế hệ trẻ, với các tầng lớp nhân dân ta; với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; phản ánh tập trung những tư tưởng, đạo đức, tác phong và tình cảm cao đẹp của Người.


Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà khẳng định, Di chúc là sự tổng kết những trăn trở, suy tư cũng như mong mỏi, hy vọng của Người

50 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những giá trị tư tưởng to lớn và đặc sắc đã trở thành Cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà cho biết, nhìn lại quá trình này là một dịp để chúng ta tiếp tục ghi tạc và tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để chúng ta kiểm nghiệm và khẳng định những giá trị trường tồn của bản Di chúc lịch sử đối với cách mạng Việt Nam.

Tin và ảnh: H.Sen