NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

21:10 | 09/08/2019

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Tờ trình số 06/TTr-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2019 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 592 /TTr-BCTĐB ngày 25 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hồ Thanh Thủy, kể từ ngày 12/7/2019.

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu và ông Hồ Thanh Thủy theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
 CHỦ TỊCH
 
Nguyễn Thị Kim Ngân