Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác thi đua khen thưởng

09:50 | 19/07/2019
Trong 2 ngày 18 - 19.7, tại Thanh Hóa, Khối thi đua số III, Khối thi đua số IV, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Bắc bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Thực hiện phong trào thi đua năm 2019 của VPQH với chủ đề Công chức, viên chức, lao động hợp đồng VPQH đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các khối thi đua số III, IV và Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Bắc bộ đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, trong công tác khen thưởng, phát động các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó, tạo được chuyển biến tích cực về mặt nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của các đơn vị trong khối.

 

Các đơn vị thuộc Khối thi đua số III, IV và Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Bắc bộ đã phấn đấu hoàn thành toàn diện, đạt kết quả tốt nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác tham mưu, đề xuất; phục vụ Đoàn ĐBQH bảo đảm chính xác, kịp thời; thực hiện thường xuyên, làm tốt các phong trào thi đua chung như: “Phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; “cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành làm tốt nghiệm vụ được giao; tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong từng đơn vị của cụm thi đua, khối thi đua…

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng, hoạt động thi đua khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, còn tồn tại, hạn chế như: Cán bộ công tác thi đua, khen thưởng làm việc kiêm nhiệm, kinh nghiệm còn ít được đào tạo, bồi dưỡng. Một số thành viên trong khối chưa thực sự chú trọng đến việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua trong đơn vị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua chưa quyết liệt, chưa chú trọng đôn đốc, kiểm tra…

Nhằm nâng cao hoạt động của công tác thi đua, khen thưởng trong 6 tháng cuối năm 2019, các đơn vị thuộc khối thi đua số III, IV và Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Bắc bộ đề xuất VPQH thường xuyên tổ chức các hoạt động chung của cơ quan để tăng cường giao lưu chia sẻ; trao đổi kinh nghiệm công tác. Phát động phong trào thi đua sâu rộng hơn nữa để khích lệ các cá nhân, tập thể tham gia tích cực hơn. Xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể của từng tập thể, cá nhân gắn với vai trò, nhiệm vụ được giao và vị trí việc làm. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung thi đua. Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức đào tạo, tập huấn về các văn bản hướng dẫn, quy định, quy trình về thi đua - khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể VPQH Lò Thị Việt Hà đề nghị: Các đơn vị cần tiếp tục triển khai tốt nội dung đăng ký thi đua năm 2019, thường xuyên đánh giá, kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức và giao ước thi đua đã đăng ký năm 2019. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tót phong trào thi đua năm 2019 của VPQH cũng như các phong trào thi đua lớn của cả nước. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng kết công tác thi đua năm 2019 đúng thời gian quy định.

Bên lề Hội nghị, các đơn vị thuộc khối thi đua số III, IV và Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Bắc bộ đã tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao nhằm tạo ra không khí sôi nổi, tăng cường gắn kết giữa các đơn vị.

Tin và ảnh: Minh Vân