Chủ động rà soát, khắc phục tồn đọng

08:25 | 17/07/2019
Năm qua, nhờ sự chủ động tích cực trong tham mưu, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của thị xã Từ Sơn đã đạt được kết quả tích cực, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước, ổn định an ninh, chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn. Kết quả này đã được các đại biểu HĐND thị xã đánh giá tại Kỳ họp HĐND thứ 11.

Đạt nhiều kết quả tích cực

Theo UBND thị xã Từ Sơn, UBND thị xã tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị của Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thị xã duy trì lịch tiếp công dân theo quy định, Ban tiếp công dân thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động ra soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài; kiến nghị các đơn vị nhằm có giải pháp, kịp thời trong giải quyết các vụ việc. Kết quả là tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trong 6 tháng đầu năm 2019 giảm về số lượt tiếp công dân và số lượng vụ việc.

Cụ thể, đã thực hiện tiếp công dân với 209 lượt và 264 người, trong đó, tiếp thường xuyên 77 lượt công dân với 95 người; tiếp định kỳ đột xuất 132 lượt với 169 người. Bên cạnh đó cũng tiếp nhận, phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo với tổng số đơn là 296, phân loại bằng 45 vụ việc. Tổng số vụ việc phải giải quyết là 66 vụ, vụ phát sinh 45, vụ việc tồn từ năm 2018 chuyển sang là 21. Đến nay, đã xem xét, giải quyết xong 53 vụ việc, đạt 80,3%, trong đó, đã giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền là 7 đơn khiếu nại và 4 vụ việc, còn 3 vụ việc đang tiếp tục giải quyết. Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền là 5 vụ, trong đó 3 vụ đã giải quyết và 2 vụ đang tiếp tục giải quyết. Giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền là 54 vụ, trong đó 46 vụ đã giải quyết, tồn 8 vụ chưa giải quyết.


Thị xã Từ Sơn ngày càng phát triển

Giải quyết dứt điểm tồn tại

UBND thị xã Từ Sơn cho biết, tị xã tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, ngân sách, chính sách xã hội. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để công dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đã được các đại biểu HĐND thị xã đánh giá cao tại kỳ họp, cơ bản được xem xét, giải quyết kịp thời. Quá trình kiểm tra, xác minh, kết luận giải quyết vụ việc phản ánh trung thực, bảo đảm khách quan, đúng trình tự quy định, các quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra phù hợp với quy định. Bên cạnh đó, còn một số tồn tại cần tiếp tục giải quyết như một số phường, xã còn xảy ra vụ việc kéo dài, giải quyết chưa đúng với thời gian quy định. Các quyết định xử lý về tố cáo ở một số xã còn chậm, chưa dứt điểm, dẫn đến người dân tiếp tục gửi đơn khiếu kiện…

Nhằm khắc phục hạn chế này, lãnh đạo UBND thị xã Từ Sơn đề nghị các lãnh đạo cấp phòng, ban, đoàn thể và các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quyết định về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trước hết là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các cấp quản lý điều hành.

Bên cạnh đó, các thủ trưởng đơn vị và các chủ tịch UBND xã, phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong quá trình giải quyết, cần thu thập đầy đủ thông tin tài liệu, chứng cứ khách quan, làm rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo, kết luận đúng sai, khi xảy ra khiếu kiện đông người phải có biện pháp giải quyết dứt điểm, không để kéo dài, tái khiếu kiện.

 Về công tác đôn đốc thực hiện, giao cho thanh tra thị xã tham mưu với chủ tịch UBND thị xã ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức thực hiện các kết luận, quyết định xử lý giải quyết đơn thư còn tồn đọng. Đề xuất biện pháp xử lý các kết luận, quyết định xử lý giải quyết đơn tồn đọng, kéo dài trên địa bàn, hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND thị xã để chỉ đạo xử lý. 

Phan Phương