Hải Phòng:

5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013

22:44 | 07/07/2019
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết, sau 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cơ quan Trung ương, sự quyết tâm cao và nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, hệ thống chính trị của thành phố được xây dựng, củng cố bảo đảm đồng bộ, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Kinh tế - xã hội thành phố tăng trưởng ở mức cao, có chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đã hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra cho năm 2020, nhiều chỉ tiêu sẽ hoàn thành trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, hiệu quả đầu tư công được nâng cao, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố có bước phát triển rất mạnh mẽ, đô thị trung tâm được chỉnh trang, nâng cấp, không gian đô thị được mở rộng, mở ra tương lai phát triển hiện đại và bền vững cho thành phố. Thu ngân sách của thành phố tăng trưởng đột phá; tiềm lực của thành phố được huy động và phát huy; nội lực của thành phố được tăng cường, giúp cho Đảng bộ, chính quyền thành phố chủ động hơn trong đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, Hải Phòng trở thành một trong những địa phương có môi trường hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố được điều chỉnh với nhiều cách làm mới, mang tính thiết thực và hiệu quả hơn, góp phần cải thiện đời sống cho người dân nông thôn...

Tuy nhiên, hệ thống chính trị còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, nhất là ở cấp xã. Việc thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả cần thời gian với lộ trình hợp lý và đặc biệt có các cơ chế, chính sách phù hợp để giải quyết số lao động dôi dư do sắp xếp lại, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Hệ thống pháp luật trong những năm qua đã cơ bản được hoàn thiện theo các quy định của Hiến pháp năm 2013, tuy nhiên, các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn còn chậm ban hành, chồng chéo. Cơ chế tổ chức thi hành pháp luật chưa đủ mạnh, cơ chế phân cấp, ủy quyền chưa rõ để địa phương có thể chủ động, linh hoạt trong thực hiện quản lý, điều hành phù hợp với tình hình thực tiễn....

Để giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực thi Hiến pháp và pháp luật, thành phố Hải Phòng đã có những kiến nghị, đề xuất với Trung ương đổi mới cách thức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật; tiếp tục nghiên cứu đa dạng về hình thức, phương pháp để phù hợp với từng đối tượng, địa bàn nhất là ở vùng sâu, vùng xa, cấp cơ sở... Đề nghị Chính phủ chú trọng hơn đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cần phát huy hơn nữa vai trò của phương tiện thông tin truyền thông, nhất là các cơ quan báo, đài trong việc dành thời lượng, thời gian thích hợp để tuyên truyền về pháp luật...

Đông Bắc