Sổ tay

Quản trị ngành và bí mật dữ liệu công dân

07:06 | 16/06/2019
Xây dựng, mở rộng phạm vi sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung, có kết nối cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh, bước đầu tạo dựng được cơ sở dữ liệu hộ tịch từ việc đăng ký các sự kiện hộ tịch mới… là những kết quả đạt được sau gần 4 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo Quyết định số 2173/QĐ-BTP.

Tuy nhiên, phần lớn dữ liệu hộ tịch còn lại cần được số hóa thì các địa phương đều chưa thực hiện được. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng chưa được triển khai xây dựng đồng bộ, việc kết nối cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh giữa phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp với Bộ Công an chưa được nhịp nhàng. Thực tế, việc này đã triển khai từ năm 2016 đến nay song cơ sở pháp lý mới chỉ là một số quy định mang tính nguyên tắc, chưa cụ thể tại Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Quy chế phối hợp tạm thời giữa Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp.

Thực tiễn bước đầu vận hành Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cho thấy, nhu cầu khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là rất lớn, từ các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp đến tất cả cá nhân đều có nhu cầu khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Trước thực tế này, nhiều ý kiến cho rằng, cần có lộ trình song song với việc hoàn thiện dần Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Cụ thể, trước mắt cho phép các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trong phạm vi tỉnh có thể sử dụng, khai thác chéo các dữ liệu hộ tịch do cơ quan đăng ký hộ tịch khác trong cùng địa bàn tỉnh thiết lập, chưa cho phép khai thác, sử dụng dữ liệu hộ tịch do cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc địa bàn tỉnh khác thiết lập.

Đây là những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đang được Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo. Hiện việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Luật Hộ tịch và Luật Căn cước công dân quy định, tuy nhiên, chưa quy định cụ thể các trường thông tin mà cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ chia sẻ cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Để giải quyết vấn đề, dự thảo Nghị định sẽ quy định quy trình kết nối để cung cấp dữ liệu khai sinh từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời cấp số định danh cá nhân cho trẻ em; quy định các trường dữ liệu mà cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm cung cấp cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo cần phải tính đến thực tế, bên cạnh Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đang được xây dựng còn phải duy trì cơ sở dữ liệu giấy hiện hành. Kinh nghiệm một số nước cho thấy, việc chuyển dữ liệu từ giấy sang điện tử có thể mất 10 - 15 năm; đồng thời phải xác định được nguyên tắc cơ sở dữ liệu hộ tịch là gốc, là dữ liệu cá nhân, liên quan đến quản trị của ngành, có khả năng tích hợp và sẵn sàng kết nối. Các cơ sở dữ liệu khác chỉ được kết nối khi đáp ứng được điều kiện bí mật dữ liệu công dân, quản trị của ngành.

Đình Khoa