Đổi mới cơ chế tài chính nhằm chăm sóc sức khỏe nhân dân

21:57 | 10/06/2019
Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; trong đó đã nêu rõ chủ trương tăng cường giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công, đổi mới tài chính đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế đã rất quan tâm và thực hiện đổi mới cơ chế tài chính của ngành, tập trung vào một số nhiệm vụ chính.

Bộ Y tế đã xây dựng và hoàn thiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị. Về nhiệm vụ này, Bộ đã xây dựng và trình Chính phủ Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế - dân số (thay thế Nghị định 85/2012/NĐ-CP), theo hướng đổi mới cơ chế tài chính, giá dịch vụ y tế, trên cơ sở đó đổi mới phương thức quản lý đơn vị sự nghiệp công lập

 Xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí để thực hiện mục tiêu để thực hiện mục tiêu: Đến năm 2020, hoàn thành việc chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế…Xây dựng các cơ chế, chính sách để thu hút các nguồn lực đầu tư cho y tế, phát triển y tế tư nhân. Tạo điều kiện để các cơ sở y tế vay vốn, huy động vốn, xã hội hóa đầu tư cơ sở hạ tầng trang thiết bị;

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đổi mới phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện thanh toán theo định suất, theo trường hợp bệnh, nhóm bệnh đã chẩn đoán; đổi mới cơ chế tài chính y tế dự phòng và y tế cơ sở

Triển khai mạnh việc đấu thầu tập trung và đàm phán giá thuốc cấp quốc gia, để giảm giá thuốc, tăng khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế. Ở nhiệm vụ này, Bộ Y tế đang đề xuất cơ chế việc đấu thầu, đàm phán giá cấp quốc gia trong thời gian tới theo hướng tổ chức đấu thầu hoặc đàm phán giá để xác định “giá trần” và xếp hạng các nhà thầu, giao cho các đơn vị, địa phương tự quyết định việc mua sắm, có thể đấu thầu hoặc mua trực tiếp trong số các nhà thầu đã được xếp hạng nhưng không được vượt “giá trần” đã công bố.

Linh Cao