Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Phân cấp mạnh hơn

08:44 | 26/05/2019
Tại Hội nghị trực tuyến “Đánh giá triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công” do Bộ Tài chính tổ chức mới đây, đại diện Bộ Tài chính cho biết, sau một năm triển khai tiến độ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích trụ sở, công trình sự nghiệp, máy móc, thiết bị chuyên dùng còn chậm.

Chưa chủ động

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XIV và có hiệu lực từ ngày 1.1.2018. Để triển khai hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 14 nghị định, 3 quyết định. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành 8 thông tư hướng dẫn. “Sau 1 năm triển khai luật, đã có 11 bộ, ngành và 62 địa phương ban hành văn bản về phân cấp thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng tài sản công; 12 bộ, ngành và 32 địa phương đã ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dụng; tạo ra sự đồng bộ chung trong việc thực thi quy định pháp luật” - Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết.

Tuy nhiên, theo Báo cáo của Bộ Tài chính, một số loại tài sản và lĩnh vực còn thiếu các văn bản quy định chi tiết hoặc không còn phù hợp với luật, nhưng chưa được thay thế, sửa đổi, bổ sung, như: Việc quản lý, khai thác quỹ nhà, đất do công ty quản lý kinh doanh nhà quản lý; việc chuyển đổi mô hình chợ, tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, một số loại tài sản kết cấu hạ tầng khác. Tiến độ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích trụ sở chuyên dùng, công trình sự nghiệp, máy móc, thiết bị chuyên dùng còn chậm; mới có khoảng 50% bộ, ngành, địa phương ban hành, đã ảnh hưởng tới việc đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xử lý tài sản. Nguyên nhân là do các bộ chuyên ngành như: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội chưa ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo nên các bộ, ngành, địa phương không có cơ sở để xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, định mức cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Một số bộ, ngành, địa phương chưa tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện luật nên đến nay vẫn chưa ban hành kịp thời các văn bản phân cấp thẩm quyền, có thể dẫn đến sai thẩm quyền khi quyết định mua sắm, thuê, sử dụng, xử lý tài sản công, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân...

Hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ vướng mắc

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện cơ chế chính sách, đồng thời các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Tài chính trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện, nhằm phát huy hiệu quả việc quản lý, sử dụng tài sản công, phòng tránh các biểu hiện tiêu cực, thất thoát tài sản.

Theo các chuyên gia, để bảo đảm các quy định của luật được triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa trên thực tế thì Chính phủ, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan, Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, việc phân cấp quản lý tài sản công cần được phân cấp mạnh hơn nữa, tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa phương có thẩm quyền quyết định phương án sắp xếp xử lý tài sản công ở đơn vị, địa phương mình, có thể là quyết định hình thức bán đấu giá tài sản trên đất để lấy tiền thu vào ngân sách nhà nước. Một số quy định trong các văn bản hướng dẫn, chủ yếu ở cấp nghị định cần được nêu rõ hơn như đối tượng áp dụng, đặc biệt là việc sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có trên 50% vốn của nhà nước, doanh nghiệp có hình thức công ty mẹ, công ty con… đều cần có hướng dẫn cụ thể.

Từ thực tế triển khai, một số ý kiến địa phương đề nghị các bộ chuyên ngành y tế, giáo dục - đào tạo, lao động, thương binh và xã hội sớm ban hành chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng đề các ngành, địa phương có cơ sở thực hiện. Ngoài ra, cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, sử dụng tài sản công; nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; xây dựng hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công để thực hiện giao dịch về tài sản bảo đảm công khai, minh bạch.

Bảo Anh