Bạn đọc viết

Căn cứ giám sát môi trường nước thải

08:42 | 17/04/2019
Tính khả thi của đề xuất các cơ sở chăn nuôi có quy mô nước thải dưới 5m3/ngày phải thực hiện giám sát chất lượng nước thải, tức là phải thực hiện việc lấy mẫu và xét nghiệm là vấn đề được nhiều người quan tâm xung quanh tại dự thảo Thông tư sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (dự thảo).

Đánh giá kết quả thực hiện Theo Thông tư 04/2016 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN 62-MT:2016/BTNMT) cho thấy, quy định cơ sở chăn nuôi có tổng lượng nước thải nhỏ hơn 2m3/ngày phải có hệ thống thu gom và hệ thống lắng, ủ nước thải hợp vệ sinh; cơ sở chăn nuôi có tổng lượng nước thải từ 2m3/ ngày đến dưới 5m3/ngày phải có hệ thống thu gom và hệ thống xử lý chất thải đủ công suất như biogas (hệ thống khí sinh học) hoặc đệm lót sinh học phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia… khó triển khai trên thực tế, còn nhiều bất cập do việc chăn nuôi nhỏ lẻ, đa phần tự phát của người dân.

Nay, dự thảo lại đang sửa đổi theo hướng các cơ sở chăn nuôi có quy mô nước thải dưới 5m3/ngày thì phải thực hiện giám sát chất lượng nước thải. Việc kiểm tra chất lượng nước thải này được hiểu là biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn so với việc chỉ yêu cầu hệ thống thu gom, lắng ủ và hệ thống biogas, đệm lót sinh học, vốn chỉ cần kiểm tra bằng trực quan.

Câu hỏi đặt ra là, khi mà việc thực hiện quy định cũ vẫn còn bị đánh giá là “khó khăn, bất cập” thì liệu có thể bảo đảm tính khả thi của quy định mới chặt chẽ hơn? Hơn nữa, quy định này không có mức sàn dưới, dẫn đến sự tùy tiện trong áp dụng, thậm chí các nông hộ nuôi một vài con lợn, con gà cũng phải kiểm tra chất lượng nước thải hoặc không kiểm tra các cơ sở nuôi vài nghìn con.

Điều đáng nói, theo quy định Phụ lục IV, mục 8 Nghị định 18/2015 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, thì các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô chuồng trại nhỏ hơn 50m2 thì không phải đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường. Điều này có nghĩa là cơ sở này không có Cam kết bảo vệ môi trường hay Đề án bảo vệ môi trường.

Luật Tài nguyên nước cũng miễn xin giấy phép xả thải với những cơ sở sản xuất kinh doanh có lưu lượng thải dưới 5m3/ngày mà không có chất độc hại. Trong khi đó, theo đề xuất của dự thảo, để xác định được lưu lượng nguồn thải căn cứ vào Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Vậy, cơ quan chức năng sẽ có căn cứ nào để xác định lưu lượng nước thải của các cơ sở chăn nuôi nhỏ?

Phạm Hải