Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam Khóa VII

23:14 | 13/12/2018
Ngày 13.12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam Khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thông báo kết quả họp Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành. Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Khóa VI - ông Thào Xuân Sùng tái đắc cử giữ chức Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Khóa VII, nhiệm kỳ 2018 -2023 với số phiếu bầu tuyệt đối 100%.

Thông tin với báo chí về kết quả Đại hội, Tân Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết: Đại hội đã quyết định số lượng BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 119 ủy viên. Đại hội đã bầu 119 uỷ viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Khóa VII có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ để đảm đương nhiệm vụ do Đại hội giao phó. Trong số 119 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, cơ quan Trung ương Hội có 35 đồng chí, chiếm 29,4%; Thường trực Hội Nông dân các tỉnh, thành phố là 63 đồng chí, chiếm 52,9%; bộ, ngành, đoàn thể là 5 đồng chí, chiếm 4,2%; doanh nghiệp 5 đồng chí, chiếm 4,2%; hội viên tiêu biểu là 3 đồng chí, chiếm 2,5%; lãnh đạo Hợp tác xã là 3 đồng chí, chiếm 2,5%; nhà khoa học là 5 đồng chí, chiếm 4,2%. 119 đại biểu được Đại hội bầu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có cơ cấu hợp lý về giới tính, độ tuổi, thành phần dân tộc bảo đảm các tiêu chuẩn quy định.

Trước đó, Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Khóa VII họp ngày 12.12 tại Phòng họp Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Hội nghị đã bầu 21 Ủy viên Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Khóa VI - ông Thào Xuân Sùng tái đắc cử giữ chức Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với số phiếu bầu tuyệt đối 100%. Các ông: Lương Quốc Đoàn, Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Khóa VII, bầu bổ sung bà Bùi Thị Thơm và ông Nguyễn Xuân Định giữ chức Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Khóa VII.

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam Khóa VII đã thành công tốt đẹp. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội VII, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.

Tin và ảnh: TRỌNG HIẾU