Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách

11:26 | 24/10/2018
Chia sẻ với báo chí xung quan vấn đề cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Bộ Tài chính xác định rõ, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính-ngân sách, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trong cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Đây là vấn đề được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm, chỉ đạo sát sao các đơn vị thực hiện.

Sẽ xem xét cắt giảm trên 140 TTHC và đơn giản hóa 28 TTHC

- Thưa Bộ trưởng, những cải cách về thể chế, chính sách trong thời gian qua của Bộ Tài chính đã có những tác động gì tới cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp?

Thời gian qua, công tác cải cách thể chế của Bộ Tài chính luôn được gắn với công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính, qua đó hệ thống pháp luật tài chính đã có bước hoàn thiện quan trọng với số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. Bộ đã có nhiều cách làm sáng tạo như: một luật sửa nhiều luật, một nghị định sửa nhiều nghị định và một thông tư sửa nhiều thông tư, có nhiều văn bản đã tác động mạnh mẽ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo cơ sở pháp lý để đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, hiện đại hóa quản lý, qua đó đã từng bước chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cũng như minh bạch thông tin, quy trình, thủ tục để triển khai thực hiện.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình QH 14 dự án luật; 4 nghị quyết của QH, 3 nghị quyết của UBTVQH; đồng thời đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 99 nghị định, 109 quyết định và ban hành theo thẩm quyền 1.104 thông tư, thông tư liên tịch. Từ năm 2016 đến nay (tính đến ngày 2.10.2018), Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình QH 4 dự án luật; 3 nghị quyết của QH, 5 nghị quyết của UBTVQH. Đồng thời, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 111 nghị định, 28 quyết định và ban hành theo thẩm quyền 551 thông tư.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các yêu cầu về cải cách TTHC như: Gắn công tác cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh với công tác cải cách thể chế; Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC theo quy định của pháp luật ngay từ khâu dự thảo. Chủ động rà soát, cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong lĩnh vực tài chính, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp. Công khai, minh bạch tất cả các TTHC.

Nhờ có sự vào cuộc tích cực của các đơn vị trong toàn ngành, tính đến tháng 10.2018, bộ TTHC lĩnh vực tài chính còn lại 987 TTHC, trong đó: bao gồm: lĩnh vực thuế: 298 TTHC, lĩnh vực hải quan: 183 TTHC, lĩnh vực chứng khoán: 184 TTHC, lĩnh vực KBNN: 22 TTHC và lĩnh vực tài chính khác: 300 TTHC.

Để tiếp tục thực hiện công tác CCHC, trọng tâm là kiểm soát TTHC, Bộ Tài chính đã chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm, bãi bỏ những TTHC không cần thiết, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân. Hiện tại, các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài chính đã xây dựng được phương án và đang trình Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt cắt giảm trên 140 TTHC và đơn giản hóa 28 TTHC

Đồng thời, hiện nay Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, dự kiến sẽ cắt giảm 117 điều kiện kinh doanh trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.


Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin

 -Đạt được kết quả rất đáng ghi nhận như vậy, Bộ Tài chính đã có giải pháp gì, thưa Bộ trưởng?

Để có được kết quả này, Bộ đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực tài chính tạo hiệu ứng nâng cao hiệu quả cải cách TTHC đối với toàn ngành.

Công tác cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh được triển khai quyết liệt, nhiều TTHC được cắt giảm, đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, các chỉ số nộp thuế, chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới cải thiện được thứ bậc xếp hạng.

Cùng với đó, tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính được đổi mới, sắp xếp để phù hợp với yêu cầu quản lý. Đội ngũ cán bộ công chức có năng lực, trình độ cơ bản ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ. Công tác tài chính công có nhiều cải cách trong việc huy động và phân bổ, sử dụng các nguồn lực tài chính, an ninh tài chính được đảm bảo. Công tác hiện đại hóa ngành tài chính được coi trọng, từng bước được đầu tư trang bị, nâng cấp hiện đại hóa trang thiết bị ứng dụng công nghê thông tin để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa trong giải quyết TTHC và quản lý.

Có thể nói, những kết quả cải cách của Bộ Tài chính đã góp phần tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được xã hội và cộng đồng người dân và doanh nghiệp đánh giá cao.

Đồng thời, kết quả cũng được thể hiện qua đánh giá về các chỉ số: Bộ Tài chính luôn nằm trong nhóm 3/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách hành chính (Par Index) trong 4 năm qua (từ năm 2014 đến năm 2017). Bộ cũng đứng đầu về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT index) trong 6 năm liên tiếp (từ năm 2013 đến năm 2018).

-Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả cải cách TTHC, Bộ có giải pháp gì, thưa Bộ trưởng?

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu hội nhập, phấn đấu các chỉ số cải cách đạt chuẩn xếp hạng các nước ASEAN 4 và hướng tới tiêu chuẩn của các nước OECD. Theo đó, Bộ sẽ tập trung vào một số giải pháp: tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, tập trung xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành tài chính đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Chủ động triển khai, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0.

-Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Hà An ghi