Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Khắc phục tình trạng “lách” luật

09:05 | 09/09/2018
Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mục tiêu căn bản nhất trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động đó là tăng cường khả năng nhận diện các quan hệ lao động trên thực tiễn, khắc phục tình trạng “lách” các quy định của pháp luật về lao động. Đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh những quan hệ mới phát sinh trong thị trường lao động nhằm bảo đảm quyền, lợi ích của các bên trong quan hệ lao động và thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động trong bối cảnh mới.

Bảo đảm quyền lợi của các bên

Về định hướng sửa Bộ luật Lao động, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, sẽ giữ nguyên phạm vi điều chỉnh  của Bộ luật Lao động năm 2012 như quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện của người lao động, tổ chức đại diện của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động, quản lý nhà nước về lao động.

Cũng theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiến hành xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tác động 8 nhóm chính sách lớn xin ý kiến, tham vấn của các chuyên gia như: Quy định rõ ràng các yếu tố để xác định mức lương tối thiểu nhằm bảo đảm công bằng trong việc trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động và nâng cao tính minh bạch trong việc xác định mức lương tối thiểu và giải quyết khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn về việc xác định tiền lương tối thiểu. Tạo sự linh hoạt cho người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận để quyết định xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động; hạn chế sự can thiệp của Nhà nước vào quan hệ của các bên trong thị trường lao động; bảo đảm quyền tự do tìm kiếm việc làm tốt hơn cho người lao động và phòng ngừa, xóa bỏ lao động cưỡng bức bằng việc mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động.

Tăng cường năng lực hoạt động của thanh tra lao động nhằm bảo vệ các quyền, nghĩa vụ của người lao động tại nơi làm việc bằng việc bổ sung thẩm quyền của cơ quan thanh tra lao động. Hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp lao động, bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động - xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.


Việc sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng toàn diện nhằm khắc phục những hạn chế, bảo đảm quyền lợi người lao động

Tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hội nhập

Ngày 28.6.2018, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 792/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được giao chủ trì soạn thảo dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), trình Chính phủ vào tháng 1.2019.

Tại cuộc họp lần thứ nhất Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) mới đây, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ luật Lao động là  Bộ luật lớn có tác động sâu rộng đến xã hội, nhất là các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Chính vì vậy, việc sửa đổi cần cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Bộ Chính trị; phù hợp với Hiến pháp 2013; bảo đảm sự đồng bộ với các luật đã được ban hành, đồng thời giải quyết các vướng mắc từ thực tiễn, góp phần hoàn thiện thể chế thị trường lao động… Theo đó, các nhóm nội dung lớn trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) cần làm rõ bao gồm: Các nội dung về hợp đồng lao động; làm thêm giờ; tiền lương tối thiểu và các chính sách tiền lương (thực hiện theo Nghị quyết số 27-NQ/TW); tuổi nghỉ hưu (thực hiện theo Nghị quyết số 28-NQ/TW); thẩm quyền của thanh tra lao động; tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp; vấn đề đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể trong bối cảnh nhiều tổ chức đại diện; vấn đề giải quyết tranh chấp lao động - đình công.

 Bên cạnh đó, việc sửa đổi cần tính toán được sự ảnh hưởng, hạn chế sự thay đổi các luật liên quan. Về nội dung, cần xác định đây là lần sửa đổi toàn diện Bộ luật nên phải nghiên cứu kỹ các nội dung cốt lõi. “Việc sửa đổi Bộ luật Lao động là phải tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc, giúp thị trường lao động vận hành minh bạch, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm hội nhập quốc tế…”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, tháng 9.2018, sẽ họp Ban soạn thảo và tổ biên tập; tổ chức hội thảo tham vấn lấy ý kiến hoàn thiện tài liệu trong hồ sơ dự án Bộ luật Lao động. Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ đăng trên website để lấy ý kiến các doanh nghiệp và người lao động về những nội dung dự kiến sẽ sửa đổi. Tháng 11.2018, tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương gửi Bộ Tư pháp thẩm định; tháng 1 và tháng 2.2019 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến…

Thái Yến