Sổ tay

Điểm trừ trong công bố thủ tục hành chính

07:46 | 08/06/2018
Theo Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thì quy trình công bố TTHC được diễn ra theo trình tự: Sau khi bộ, ngành, Trung ương ra quyết định công bố TTHC, các sở, ngành chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh xây dựng hồ sơ (tờ trình và dự thảo quyết định công bố TTHC) trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC.

Hồ sơ này được gửi đến Văn phòng UBND tỉnh để kiểm soát về hình thức, nội dung văn bản. Nếu đủ điều kiện, Văn phòng trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công bố, nếu không đủ điều kiện, hồ sơ được gửi lại để bổ sung, hoàn thiện. Các bước này, diễn ra trong 8 ngày làm việc và việc công bố sẽ được thực hiện theo nguyên tắc cơ quan nào ban hành thì cơ quan đó công bố.

Các bộ, ngành khi ban hành quyết định công bố TTHC phải công bố kèm theo đầy đủ nội dung TTHC và công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về TTHC đồng thời gửi quyết định cùng tài liệu liên quan đến sở, ngành dọc và cơ quan đầu mối về kiểm soát TTHC cấp tỉnh. Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX) năm 2017 đã cho thấy, không hiếm bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh bị điểm trừ trong việc công bố, niêm yết TTHC. Có rất ít bộ, ngành thực hiện đúng quy định: Năm 2017, chỉ có Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế làm được việc này, số còn lại chỉ ban hành quyết định công bố và danh mục TTHC chứ không có nội dung đính kèm và không gửi đầy đủ nội dung TTHC về cấp tỉnh. Hạn chế này khiến các sở, ngành khó theo dõi, khó thu thập tài liệu xây dựng hồ sơ trình công bố TTHC.

Chẳng hạn, trong năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành 33 quyết định công bố với 441 TTHC và 118 danh mục TTHC. Trong đó, hầu hết các quyết định công bố TTHC đều không kịp thời; và chỉ có 60 TTHC thuộc 118 danh mục TTHC được tích hợp, bổ sung, sửa đổi để công khai. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này về khách quan là từ cấp bộ, ngành, Trung ương chậm công bố TTHC, thực hiện chưa đúng quy định việc công bố dẫn đến cấp địa phương cũng bị ảnh hưởng. Đó là ở địa phương, còn ở cấp bộ, có thể thấy một trong những nguyên nhân khiến việc công bố, công khai TTHC còn chậm là do các bộ, ngành chưa chuẩn hóa được bộ TTHC, chính vì vậy việc cập nhật lên CSDLQG còn hạn chế.

Có thể thấy, nếu các bộ, ngành địa phương không sớm tìm giải pháp tháo gỡ trong việc chậm công bố, công khai các TTHC thì sẽ khó thay đổi được ví trí xếp hạng. Vì theo thang điểm hiện nay, thì chỉ cần bộ, ngành không đạt điểm tại tiêu chí công bố công khai TTHC thì đồng nghĩa với việc không đạt điểm ở các tiêu chí còn lại như đăng tải vào CSDLQG; công khai TTHC tại trụ sở cơ quan; Cổng thông tin điện tử của Bộ…

Đình Khoa