Sáng kiến lập pháp: Một vài con số

11/01/2008
Ở Canada có sự phân biệt giữa dự luật mới với dự luật cũ của nghị sỹ. Dự luật mới là những dự luật lần đầu tiên được trình, còn những dự luật cũ đã được trình ở kỳ họp trước, nhưng phải gửi cho Văn phòng Cố vấn lập pháp soạn lại.

      Ví dụ, từ năm 1994-1997, trong số 438 yêu cầu soạn thảo từ các nghị sỹ, có 366 là dự luật mới và 72 là dự luật cũ. Số lượng dự luật mới không phải bao giờ cũng lớn hơn dự luật cũ. 

      Theo thống kê, dung lượng (số trang) của những dự luật cá nhân dài nhất (chiếm 25%) lớn gấp đôi dung lượng trung bình của tất cả các dự luật cá nhân, và lớn gấp ba dung lượng của 75% còn lại. Các dự luật của cá nhân nghị sỹ thường ngắn hơn và ít phức tạp hơn các dự luật của chính phủ.
      Phần lớn các dự luật của nghị sỹ Canada (khoảng trên dưới 70%) là nhằm sửa đổi các đạo luật hiện hành. Trong bốn kỳ họp từ năm 1994-2000, các dự luật của nghị sỹ sửa đổi Bộ luật Hình sự chiếm 16-19% trong tổng số các dự luật của nghị sỹ; Đứng thứ hai là các dự luật sửa đổi Luật Thuế thu nhập, từ 4-7%; Thứ ba là các dự luật sửa đổi Luật Bảo hiểm lao động, từ 2-3%.

      Một nghị sỹ Canada có thể trình nhiều dự luật. Trong kỳ họp thứ nhất của nhiệm kỳ 35, trong số 139 nghị sỹ yêu cầu Văn phòng Cố vấn Lập pháp soạn thảo dự luật có 60 người yêu cầu soạn thảo từ 3 dự luật trở lên và chiếm 75% tổng số dự luật cá nhân được yêu cầu soạn thảo trong kỳ họp đó và chiếm 23% (60/295) tổng số nghị sỹ được quyền trình dự luật. Trong ba kỳ họp tiếp theo, các con số tương ứng là 76% và 20%; 80% và 29%; 78% và 22%. Nói cách khác, một số ít nghị sỹ trình phần lớn các dự luật cá nhân ở Nghị viện Canada.
      Các nghị sỹ thường gửi nhiều yêu cầu soạn thảo dự luật vào một hai tháng sau khi khai mạc kỳ họp hoặc nhiệm kỳ mới. Nói chung, vào các tháng 9, tháng 10 và tháng 2, tháng 3 là những tháng cao điểm mà nghị sỹ thường trình dự luật. Thời gian thai nghén trung bình của một dự luật cá nhân là khoảng 2 tháng tính từ lúc Văn phòng Cố vấn lập pháp nhận được yêu cầu soạn thảo cho đến khi dự luật đã sẵn sàng để trình ra Hạ viện xem xét. Tính trung bình, vào cuối những năm 1990, mỗi ngày họp Hạ viện Canada xem xét 2,3 dự luật của cá nhân nghị sỹ. 
      Các nghị sỹ Canada thường than phiền rằng họ có ít cơ hội để trình và bảo vệ dự luật của mình được thông qua do các nguồn lực hỗ trợ hạn chế và do quy trình, thủ tục đệ trình các dự luật của cá nhân nghị sỹ còn vướng mắc. Chẳng hạn, trong các năm 1994-2000, trong số 1.042 dự luật của nghị sỹ được trình ra Hạ viện, chỉ có 7% được Hạ viện chấp thuận ở lần xem xét thứ hai; 2,3% được Hạ viện thông qua, và chỉ có 1,7% (18 dự luật) được Hoàng gia chấp thuận và trở thành luật. Mặc dù vai trò của nghị sỹ Canada trong việc đề xuất, đưa ra chính sách qua các dự luật còn hạn chế, tuy nhiên, nghị sỹ có thể sử dụng quyền trình dự luật như một cách để thể hiện chính kiến hoặc cảnh báo về một vấn đề nào đó.

Minh Thy