Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho giáo dục - đào tạo

Tăng cường cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đồng bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm... là những yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết chuyên đề về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020 được HĐND tỉnh Ninh Thuận thông qua tại Kỳ họp thứ 14 vừa qua.

Đưa những vấn đề cử tri quan tâm ra giải trình, chất vấn

Việc giám sát giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri được đại biểu thực hiện ngay từ các cuộc TXCT. Nhiều đại biểu đã phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, có ý kiến chất vấn với các cơ quan liên quan, hoặc kiến nghị với Thường trực, các Ban HĐND tổ chức các đoàn giám sát. Nhiều đại biểu đã kiên trì đeo bám vấn đề đã chất vấn, kiến nghị... Từ giám sát của các Tổ đại biểu, đại biểu và các Ban của HĐND tỉnh Tuyên Quang, những vấn đề được cử tri và đại biểu HĐND quan tâm đã được đưa ra giải trình, chất vấn tại các phiên họp Thường trực và kỳ họp HĐND.

Bài cuối: Cơ sở quan trọng đánh giá, quy hoạch cán bộ

Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với đại biểu HĐND tỉnh phải được xác định là một cơ sở quan trọng để các cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ tổng hợp vào kết quả chung trong đánh giá cán bộ hàng năm; là cơ sở để xem xét khi lấy phiếu tín nhiệm theo định kỳ; cơ sở khen thưởng, giới thiệu, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ; cơ sở để kiến nghị việc xem xét miễn nhiệm, bãi miễn đối với đại biểu HĐND tỉnh không hoàn thành nhiệm vụ…

Bài 1: Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND

Việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với đại biểu HĐND tỉnh bước đầu giúp đại biểu thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm, yêu cầu, nhiệm vụ đối với bản thân; có dịp nhìn nhận lại kết quả hoạt động trong năm, thấy được những mặt đã làm tốt, hạn chế để có giải pháp khắc phục. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.

Tích cực và trách nhiệm

Ngay sau khi dịch Covid-19 được khống chế, cùng với hệ thống chính trị ở địa phương, HĐND các cấp nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường. Không những thế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các địa phương được phát huy mạnh mẽ, hoạt động tích cực và trách nhiệm hơn sau một thời gian bị hạn chế.

3 văn phòng riêng mới đầy đủ ý nghĩa về lý luận và thực tiễn

Đánh giá về việc thực hiện thí điểm sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh tại phiên họp chiều 1.6, đa số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, về lâu dài, vẫn nên tổ chức 3 văn phòng riêng mới đầy đủ ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

Bài cuối: Tạo động lực để đại biểu hoạt động tích cực

Nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND, một giải pháp quan trọng là cần thống nhất trên toàn quốc các quy định, tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng, chấm điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ đối với từng đại biểu HĐND theo từng năm và cả nhiệm kỳ; gắn với lấy phiếu tín nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể, để các tỉnh có căn cứ xây dựng quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh. Quy định này sẽ tác động tích cực đến việc thực thi trách nhiệm, nâng cao năng lực của từng đại biểu.

Bài 3: Tìm mô hình thực hiện ổn định, lâu dài

Từ kết quả thí điểm, Chính phủ cho biết, có đến 9/12 địa phương kiến nghị, chỉ nên thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH với Văn phòng HĐND cấp tỉnh và giữ nguyên Văn phòng UBND cấp tỉnh. Liệu đây đã là mô hình tối ưu hay chưa? Nhiều đại biểu quốc hội cho rằng, đây là mô hình hợp lý trong bối cảnh hiện nay nhưng cũng còn nhiều vấn đề phải được xem xét thấu đáo, khoa học. Dù thế nào thì, sau nhiều lần tách - nhập các văn phòng, đã đến lúc phải tìm ra một mô hình tốt cho bộ máy tham mưu, giúp việc của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh để có thể thực hiện ổn định, lâu dài.

Nên quan niệm lại về bộ máy giúp việc

Đề xuất của Chính phủ về việc hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND cấp tỉnh, dưới góc nhìn của nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, nguyên Phó Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 NGUYỄN VĂN PHÚC, vẫn chưa phải là phương án tối ưu. Theo ông, quyết định tổ chức các văn phòng này như thế nào trong thời gian tới để đạt được mục tiêu mà Trung ương và Quốc hội đã đặt ra thì cần bàn từ gốc của vấn đề, trong đó cần quan niệm lại về bộ máy giúp việc của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND.

Bài 1: Tăng đại biểu chuyên trách, tái cử

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, cơ cấu đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã có những thay đổi tích cực theo hướng vừa bảo đảm cơ cấu thành phần, vừa coi trọng tiêu chuẩn đại biểu. Số đại biểu chuyên trách được tăng thêm, đa số đều có trình độ văn hóa, trình độ chính trị, chuyên môn cao, số đại biểu tái cử, có kinh nghiệm hoạt động tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Bài 2: Không tránh khỏi “vừa đá bóng vừa thổi còi”

Cùng với những kết quả bước đầu có thể đo đếm, lượng hóa được bằng số đầu mối, biên chế giảm đi, thực tế thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cũng đã bộc lộ nhiều vướng mắc. Trong đó, vướng mắc lớn nhất, theo phản ánh từ các địa phương thí điểm là tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi” trong công tác tham mưu, giúp việc đồng thời cho hai hệ thống cơ quan hành chính và cơ quan dân cử.