Thành lập tổ theo dõi các kiến nghị giám sát

Bước vào nhiệm kỳ 2016 - 2021 với nhiều đổi mới trong các quy định của pháp luật, ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn Khóa IX đã đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Đó là các giải pháp phát huy vai trò của Tổ đại biểu; là việc ban hành hệ thống quy trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh hay việc thành lập tổ theo dõi rà soát các kiến nghị giám sát.