Nhóm đối tượng bắt buộc phải đóng Bảo hiểm y tế 

Xem với cỡ chữ
Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội tốt nhất hiện nay cho người tham gia khi thăm, khám chữa bệnh. Căn cứ Điều 2, Luật Bảo hiểm y tế số 01/VBHN-VPQH quy định chi tiết về khái niệm BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Nguồn: ITN

Về đối tượng bắt buộc phải mua BHYT, Chương I Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về nhóm 6 đối tượng tham gia BHYT gồm: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do cơ quan Bảo hiểm xã hội đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm hộ gia đình; nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Về mức đóng BHYT, căn cứ theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014, Nghị định 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về mức đóng BHYT.

Cụ thể: Đối với 3 nhóm đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do cơ quan Bảo hiểm xã hội đóng và nhóm do Ngân sách Nhà nước hỗ trợ thì mức đóng BHYT là 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng.

Đối với nhóm hộ gia đình: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất; người thứ ba đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất; người thứ tư đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Đối với nhóm do ngân sách nhà nước đóng: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo, mức hỗ trợ tối thiểu là 70% tiền lương cơ sở; học sinh, sinh viên mức hỗ trợ tối thiểu là 30% tiền lương cơ sở; hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm, nghiệp có mức thu nhập trung bình mức hỗ trợ tối thiểu là 50% tiền lương cơ sở.

Hà Thủy