Ninh Thuận:

Thông qua 2 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 13 

Xem với cỡ chữ

HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bổ sung), trên cơ sở xem xét các dự thảo nghị quyết theo tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, qua các ý kiến thảo luận tại tổ và tại hội trường, HĐND tỉnh đã thảo luận, quyết nghị thông qua 2 nghị quyết về: Thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh; phê duyệt tổng biên chế sự nghiệp năm 2020. Phát biểu bế mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Thanh nhấn mạnh: Đây là những nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo; đồng thời, liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân trong tỉnh. Do đó, quá trình tổ chức thực hiện, cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ, có lộ trình phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện đạt kết quả tốt nhất và tạo sự đồng thuận cao của nhân dân.

YẾN THẢO