Hòa Bình: tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã 

Xem với cỡ chữ
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh với vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, trong 5 năm tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy tinh thần “Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả”, vai trò trung tâm và nòng cốt trong Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Sản phẩm dệt thổ cẩm của HTX Chiềng Châu (Mai Châu- Hòa Bình) được du khách trong và ngoài nước yêu thích lựa chọn làm quà tặng.
Sản phẩm dệt thổ cẩm của HTX Chiềng Châu (Mai Châu- Hòa Bình) được du khách trong và ngoài nước yêu thích lựa chọn làm quà tặng

Giai đoạn 2016-2020, bình quân mỗi năm tỉnh Hòa Bình thành lập mới  hơn 56 Hợp tác xã /năm, vượt 274,6 % so với chỉ tiêu kế hoạch đại hội V đề ra và vượt 79,05% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy (so với nhiệm kỳ 2010-2015 vượt 157,78 %). Số Hợp tác xã  thành lập mới tăng nhanh qua từng năm, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. Hợp tác xã  phát triển rộng khắp tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

Được biết, toàn tỉnh Hòa Bình hiện có 387 Hợp tác xã, trong đó số Hợp tác xã hoạt động tăng 203 Hợp tác xã (tương đương 110,3%) so với năm 2015, không có Hợp tác xã ngừng hoạt động. Thực hiện Luật Hợp tác xã 2012, thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã rà soát giải thể 263 Hợp tác xã ngừng hoạt động lâu năm, chuyển đổi 53 Hợp tác xã sang loại hình tổ hợp tác và doanh nghiệp, có 89 Hợp tác xã đủ điều kiện được thực hiện chuyển tiếp đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã 2012, thành lập mới 281 Hợp tác xã.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả nhưng đến nay số Hợp tác xã tham gia thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh còn khiêm tốn với 63% tổng số Hợp tác xã; Nguồn vốn tín dụng của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã còn ít chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của các Hợp tác xã. Trong khi, nguồn lực của Liên minh Hợp tác xã tỉnh phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách Nhà nước, chưa có nguồn thu từ dịch vụ công…

Để khắc phục những bất cập trên, thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng và thực hiện chủ trương cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tư vấn và hỗ trợ hợp tác xã; Công tác kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị thành viên được quan tâm; Triển khai tốt các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, xây dựng được mối liên kết hệ thống chặt chẽ về nghiệp vụ với các huyện, thành phố; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh ngày càng trưởng thành...

Bảo Ngân