HĐND tỉnh Bình Dương

Công khai, cung cấp thông tin đáp ứng quyền của cử tri và Nhân dân 

Xem với cỡ chữ
Thời gian qua, việc công khai, cung cấp thông tin của HĐND tỉnh Bình Dương và các cơ quan của HĐND tỉnh được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm mỗi người dân đều có thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin của mình trong việc tiếp cận thông tin của cơ quan dân cử tỉnh. Đây là việc làm quan trọng, thiết thực, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tạo thuận lợi để Nhân dân biết, bàn, kiểm tra

Xác định tiếp cận thông tin là một nội dung quan trọng, ngay khi Luật Tiếp cận thông tin được thông qua, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các cơ quan của HĐND tỉnh nghiên cứu cụ thể từng điều khoản, nội dung điều chỉnh của Luật và những điểm cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện. Trong đó, Văn phòng HĐND tỉnh được giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối công khai, cung cấp thông tin của HĐND, Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh. Khi Luật có hiệu lực, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng Quy chế công khai, cung cấp thông tin của Văn phòng HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản gửi Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố về việc triển khai thi hành Luật; xây dựng kế hoạch triển khai Luật của HĐND tỉnh; lập danh mục thông tin phải công khai; lập danh mục thông tin tiếp cận có điều kiện; lập sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu...

Việc công khai thông tin được HĐND tỉnh thực hiện đầy đủ và bảo đảm theo quy định của pháp luật với tinh thần trọng thị, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân biết, Nhân dân bàn, Nhân dân kiểm tra. Với ý nghĩa đó, HĐND tỉnh thực hiện công khai thông tin tại Bộ phận một cửa và Trang thông tin Đại biểu dân cử tỉnh Bình Dương (https://hdnd.vn); công khai dưới hình thức Công báo; công khai niêm yết thông tin tại trụ sở HĐND tỉnh (bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh).

Các văn bản được gửi đến Trung tâm Công báo tỉnh để công khai thông tin bao gồm: Các nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh; các nghị quyết cá biệt có phạm vi tác động, ảnh hưởng đến một bộ phận hoặc nhiều nhóm đối tượng trong Nhân dân. Các văn bản được gửi đến Website Bình Dương, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương để công khai và tuyên truyền các nội dung bao gồm: Các nghị quyết được đăng công báo; các kế hoạch hoạt động chung hoặc nội dung cụ thể của HĐND, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh về một hoạt động cụ thể; thông cáo báo chí về nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh; các văn bản khác theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban và lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.

Trên Trang thông tin đại biểu dân cử tỉnh Bình Dương, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng bổ sung “Chuyên mục Tiếp cận thông tin và thực hiện đầy đủ các hoạt động về công khai thông tin theo quy định tại Điều 19 Luật tiếp cận thông tin. Bên cạnh đó, “Chuyên mục Ý kiến - Hỏi đáp” được thực hiện trên nguyên tắc cung cấp thông tin và công khai thông tin đến cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và trả lời ý kiến, kiến nghị của bạn đọc trên trang thông tin điện tử, đáp ứng kịp thời nguồn thông tin cần thiết cho cử tri và bạn đọc. Về phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh công khai thông tin theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông theo quy định.

Bảo đảm việc tiếp cận thông tin của cơ quan dân cử

Quá trình thực hiện việc công khai, cung cấp thông tin, bộ phận Văn thư của Văn phòng có trách nhiệm tiếp nhận Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (theo mẫu) qua mạng điện tử, dịch vụ bưu chính, fax và chuyển đến đầu mối cung cấp thông tin để xử lý. Bộ phận một cửa tiếp nhận Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin được gửi trực tiếp tại Quầy số 6 của Văn phòng HĐND tỉnh, tầng 1, Tháp B - Trung tâm Hành chính tỉnh. Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin được Bộ phận một cửa hoặc Đầu mối cung cấp thông tin lập, gửi đến cá nhân, đơn vị yêu cầu cung cấp thông tin. Đối với yêu cầu cung cấp thông tin không cung cấp được ngay, Bộ phận một cửa chuyển phiếu yêu cầu đến Đầu mối cung cấp thông tin. Đối với thông tin phải công khai, nơi nhận của văn bản được ghi “CK” sau chữ “Lưu VT” (Lưu VT, CK). Bộ phận văn thư phát hành chuyển cho người làm nhiệm vụ đầu mối cung cấp thông tin (đối với bản giấy) và chuyển đến chuyên viên IT (đối với bản điện tử) để thực hiện việc công khai tại Bộ phận một cửa và Trang thông tin đại biểu dân cử tỉnh Bình Dương.

Văn phòng HĐND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế tiếp cận thông tin của HĐND tỉnh; hàng tháng tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả hoạt động cung cấp thông tin của các cơ quan HĐND tỉnh (lồng ghép vào báo cáo tháng). Đồng thời, quy định việc thực hiện các nhiệm vụ cung cấp, thông tin là một nội dung trong thi đua, khen thưởng của cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan HĐND tỉnh.

Có thể thấy, Luật Tiếp cận thông tin là một sự tiến bộ, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân và trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ Nhân dân giao phó. Thời gian qua, việc công khai, cung cấp thông tin của HĐND tỉnh và các cơ quan của HĐND tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm mỗi người dân đều có thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin của mình trong việc tiếp cận thông tin của cơ quan dân cử tỉnh. Đây là việc làm quan trọng, thiết thực, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

HIỀN LÊ