Hải Phòng: Tăng cường công tác hòa giải cơ sở 

Xem với cỡ chữ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến cho biết, ngay sau khi Luật Hòa giải ở cơ sở được ban hành, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải cơ sở đến cán bộ, công chức, viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố cũng đã chỉ đạo UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp, gắn với những vấn đề về hòa giải cơ sở, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận. Trên cơ sở đó, UBND các quận, huyện đã tổ chức 580 hội nghị cho hơn 232.000 lượt người tham dự là đại diện lãnh đạo UBND cấp xã, các phòng chuyên môn, đoàn thể cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện; trưởng thôn, tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, hòa giải viên, tuyên truyền viên và nhân dân.

Đến thời điểm hiện nay, 100% cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ về công tác hòa giải ở cơ sở, các hòa giải viên trên địa bàn thành phố đều nắm rõ những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, Nghị định số 15/2014/NĐ - CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các kiến thức, kỹ năng hòa giải cơ sở… để vận dụng linh hoạt trong hoạt động hòa  giải, từ đó tăng tỷ lệ hòa giải thành, góp phần đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư tại địa phương…

Trong thời gian qua, thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác củng cố, kiện toàn cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn công tác về hòa giải cơ sở; củng cố về tổ chức và hoạt động của các tổ hòa giải viên bảo đảm theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hiện nay, TP Hải Phòng có 243 chuyên viên trực tiếp thực hiện công tác Quản lý Nhà nước về hòa giải cơ sở, trong đó, cấp thành phố có 6 chuyên viên, cấp huyện có 14 chuyên viên và cấp xã có 223 chuyên viên; có 2.563 tổ hòa giải với 13.648 hòa giải viên. Các thành viên nòng cốt của các tổ hòa giải là đại diện của cấp ủy chi bộ, thành viên của ban công tác mặt trận và các thành viên khác của các tổ chức đoàn thể. Đa số các hòa giải viên đều có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên, một số hòa giải viên có trình độ đại học, chuyên môn luật, đây là điều kiện thuận lợi cho hoạt động hòa giải ở cơ sở…

Đặc biệt, thành phố đã chú trọng công tác xây dựng và phát hành tài liệu về hòa giải ở cơ sở. Từ năm 2014 đến năm 2018, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện in và phát hành hàng trăm nghìn bộ tài liệu tuyên truyền về các lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân, gia đình, khiếu nại, tố cáo gửi tới báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên và nhân dân trên địa bàn thành phố. Sở Tư pháp đã biên soạn, in, phát hành tài liệu, đề cương, sách báo, tờ gấp pháp luật… cấp phát cho người trực tiếp làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải viên trên địa bàn thành phố. Cụ thể, in và phát hành miễn phí 688.600 tờ gấp, 420 cuốn “Sổ tay pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động”; 1.000 cuốn “Các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công, quản lý thu chi ngân sách”; 1.400 cuốn “ Sổ tay pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”; in và phát hành 10.000 bộ tài liệu về đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật các nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã biên soạn và phát hành miễn phí 1.000 cuốn “Hỏi - đáp về hòa giải ở cơ sở” làm cẩm nang cho hòa giải viên vận dụng trong thực tiễn.

Đông Bắc