Hoàn thiện chính sách đất đai

Đòn bẩy phát triển 

Xem với cỡ chữ
Trong nhiều năm qua, công tác quản lý đất đai đã bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tập trung chỉ đạo hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, đặt quyết tâm cao trong cải cách hành chính, giải quyết các vấn đề xuất phát từ thực tiễn, tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản để đưa nguồn lực đất đai vào phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện chính sách

Theo thống kê, sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, Chính phủ đã ban hành 13 nghị định; các bộ, ngành đã ban hành 50 thông tư, thông tư liên tịch, trong đó, Bộ TN - MT đã chủ trì ban hành 35 thông tư. Đến nay, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng, ban hành và công bố công khai bảng giá đất theo quy định. Công tác xác định giá đất cụ thể đã được các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện theo quy định, quy trình chặt chẽ (thông qua Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh thẩm định trước khi UBND quyết định giá đất).


Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tuy vậy, Bộ TN - MT chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Vẫn còn tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, không thống nhất, không đồng bộ giữa pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan, như ở các Luật Đầu tư, Doanh nghiệp, Đấu thầu, Xây dựng, Nhà ở…, gây khó khăn cho tổ chức thực hiện và làm giảm hiệu lực, hiệu quả của các quy định của pháp luật, dẫn tới chưa khai thác có hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo phân cấp của các địa phương chưa đầy đủ, kịp thời, chất lượng thấp, ban hành chưa đúng thẩm quyền, ban hành còn chậm so với thời điểm Luật Đất đai có hiệu lực thi hành; có nội dung một số địa phương vẫn chưa ban hành…

Để tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, Bộ TN - MT cho biết, sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai, nâng cao chất lượng, tiến độ xây dựng, tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm công khai, minh bạch trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất. Khắc phục ngay tình trạng không thống nhất giữa các quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan. Hoàn thiện cơ chế tích tụ tập trung đất đai theo cơ chế thị trường, tạo quỹ đất nông nghiệp quy mô lớn gắn với quy hoạch các vùng chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm đời sống, việc làm cho nông dân. Tăng cường quản lý, khắc phục suy thoái đất; có cơ chế kiểm soát đầu cơ đất đai. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sớm hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai.

Tập trung thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để phát hiện, xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài. Tập trung giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện đông người, kéo dài, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và môi trường đầu tư; chủ động tiếp nhận, xử lý, giải quyết triệt để, kịp thời các trường hợp phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp Luật Đất đai để người dân tham gia giám sát thi hành Luật. Chỉ đạo các địa phương tập trung hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận đối với 97,2% diện tích cần cấp, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản; việc thực hiện giao đất theo hình thức đấu giá đất đã tăng đóng góp nguồn thu từ đất cho ngân sách nhà nước. Cả nước có 161/713 đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi 45 tỉnh, thành phố đang vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai; 54 tỉnh, thành phố đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp theo quy định; Bộ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc về tình hình hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp, nhằm trao đổi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

Trong năm 2019, Tổng cục đặt mục tiêu, tiếp tục việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý đất đai, trong đó, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi pháp luật; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, với chi phí tuân thủ thấp. Hoàn thành 100% Chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2019, không để nợ đọng văn bản. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai; phối hợp xây dựng hệ thống TTHC đơn giản, công khai, minh bạch; phối hợp triển khai có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN đối với các TTHC trong lĩnh vực đất đai; phối hợp thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương Sáu, Khóa XII; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý lĩnh vực đất đai.

Ngoài ra, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của Tổng cục giữa các đơn vị với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân, phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ TN - MT; tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về đất đai; phối hợp, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, mức độ 4; áp dụng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015 tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo đúng quy định…

Đặc biệt, sẽ tiếp tục duy trì việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, tình hình giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý của Tổng cục và chính sách, pháp luật về đất đai; các kiến nghị đề xuất đơn giản hóa quy định, TTHC thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao; phối hợp giải đáp trực tuyến để giải quyết các vướng mắc của người dân và tổ chức về TTHC trong lĩnh vực đất đai… Ngoài ra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức; phối hợp kiểm tra một số địa phương về TTHC trong lĩnh vực đất đai. Khen thưởng kịp thời, chính xác những đơn vị, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật những đơn vị, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc nhiệm vụ CCHC…

Minh Ngọc