DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 22:54 | 23/05/2018 (GMT+7)
.

Hiểu đúng để thực hiện đúng việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu

24/09/2008
Luật Tổ chức HĐND và UBND không quy định quy trình, thủ tục mà chỉ nêu nhiệm vụ của HĐND: bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch, các thành viên khác của UBND, Trưởng ban và các thành viên khác của các ban HĐND; Chấp thuận cho thôi hoặc bãi nhiệm đại biểu HĐND...

      Trường hợp, đại biểu HĐND bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu, nhưng khi tòa kết án và bản án có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên mất quyền đại biểu HĐND. Quy chế hoạt động của HĐND chỉ quy định trình tự đại biểu HĐND xin thôi làm nhiệm vụ, hoặc HĐND, cử tri bãi nhiệm đại biểu. vì vậy, việc miễn, bãi nhiệm chức vụ HĐND bầu phải là người đại biểu HĐND có cùng điều kiện nhiều nơi thực hiện khác nhau. Có địa phương thực hiện quy trình miễn nhiệm (bãi nhiệm) đại biểu HĐND, có địa phương lại miễn nhiệm (bãi nhiệm) chức vụ sau đó mới miễn nhiệm (bãi nhiệm) đại biểu HĐND. Đa số HĐND miễn nhiệm (bãi nhiệm) đại biểu HĐND khi đại biểu đã có lý do chính thức bằng văn bản như quyết định nghỉ hưu hay chuyển công tác... Có nơi lại có quan điểm ngược lại. Vậy quy trình miễn nhiệm (bãi nhiệm) các chức vụ phải là đại biểu HĐND như thế nào là đúng luật để thực hiện thống nhất trong cả nước.
      Bãi nhiệm là hình thức HĐND kỷ luật đại biểu HĐND hoặc người giữ chức vụ do HĐND bầu. Còn miễn nhiệm là hình thức HĐND chấp nhận đề nghị của đại biểu HĐND hoặc của người giữ chức vụ HĐND bầu.
      Người giữ chức vụ HĐND bầu phải là đại biểu HĐND thì nhiệm vụ của đại biểu này bao gồm nhiệm vụ do cử tri trao và nhiệm vụ do người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương trao theo quy định của pháp luật. Điều 45 Luật Tổ chức HĐND và UBND quy định: “đại biểu HĐND có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác”. Tức là đại biểu phải có đơn nêu rõ lý do xin thôi làm nhiệm vụ để HĐND xem xét, quyết định. Và lý do đó phải có thật (như có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu) thì HĐND mới có căn cứ để miễn nhiệm. Nếu xin thôi nhiệm vụ do HĐND bầu thì HĐND chỉ xem xét và quyết định theo đề nghị của đại biểu. Trường hợp xin thôi cả 2 nhiệm vụ do HĐND và cử tri bầu, căn cứ Điều 90 Quy chế hoạt động HĐND thì HĐND chỉ cần chấp thuận cho đại biểu HĐND thôi làm nhiệm vụ là hợp lý. Bởi vì nguyện vọng của đại biểu xin thôi toàn bộ các nhiệm vụ. Thực hiện như vậy sẽ tiết kiệm thời gian kỳ họp HĐND, giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết. Hơn nữa, Điều 127 Luật Tổ chức HĐND và UBND còn trao cho Chủ tịch UBND cấp trên miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp dưới trực tiếp do HĐND bầu (không cần HĐND phải miễn nhiệm).
      Về bãi nhiệm đại biểu HĐND, Điều 46 Luật Tổ chức HĐND và UBND quy định “đại biểu nào không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì tùy mức độ phạm sai lầm mà bị HĐND hoặc cử tri bãi nhiệm. Thường trực HĐND và UBND quyết định việc đưa ra HĐND hoặc cử tri bãi nhiệm đại biểu theo đề nghị của UBMTTQ cùng cấp”. Tức là đại biểu HĐND bị kỷ luật bằng một trong các hình thức: HĐND bãi nhiệm chức vụ hoặc bãi nhiệm đại biểu hoặc để cử tri bãi nhiệm đại biểu là do Thường trực HĐND cùng UBND thống nhất quyết định phương án theo đề nghị của UBMTTQ cùng cấp. Nếu HĐND hoặc cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND thì đương nhiên mất chức vụ do HĐND bầu vì không có đủ điều kiện để giữ chức vụ đó, tức là không thể thực hiện bãi nhiệm chức vụ HĐND bầu sau đó lại bãi nhiệm đại biểu HĐND.
      Tuy nhiên, mức độ sai lầm của đại biểu HĐND như thế nào thì bãi nhiệm chức vụ do HĐND bầu hay bãi nhiệm đại biểu HĐND, hiện nay giao cho mỗi địa phương xem xét, chưa có quy định cụ thể. Mặc dù phát hiện sai lầm của đại biểu HĐND rất ít nên ít nơi có vướng mắc. Tuy nhiên, để xem xét trách nhiệm của đại biểu được chặt chẽ và thống nhất trong cả nước, cần có tiêu chí cụ thể để các địa phương thực hiện.

Sơn Phúc
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang