DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:03 | 15/07/2018 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Ninh Bình

Thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp

06:28 | 10/07/2018
Một trong những nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ 8 là xem xét kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2017. Với sự phân tích thấu đáo và trí tuệ, những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là trách nhiệm của các ngành, các cấp được làm rõ hơn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp.

Chưa có đột phá rõ rệt

“Đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 55/2015 ngày 9.6.2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn cho phù hợp thực tiễn; các Bộ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, NN - PTNT cần kịp thời ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 57 ngày 17.4.2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích DN đầu tư vào NN - NT… Đồng thời, UBND tỉnh cần rà soát, đánh giá tác động, hiệu quả của các chính sách phát triển nông nghiệp đã và đang triển khai trên địa bàn. Trên cơ sở đó, trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các chính sách thuộc thẩm quyền, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả…”.

 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ĐINH NGỌC HÀ

Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; cụ thể hóa các chính sách của Trung ương, ban hành đồng bộ các chính sách của tỉnh về hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Trong 2 năm (2016 - 2017), tỉnh đã huy động được nguồn lực để hỗ trợ phát triển nông nghiệp với tổng kinh phí từ NSNN 661.089 triệu đồng… Về cơ bản, các chính sách phù hợp với tình hình thực tế, triển khai kịp thời, phát huy hiệu quả. Qua đó, góp phần tạo động lực trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập, tạo việc làm cho người dân. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn bước đầu đạt được kết quả tích cực, hàng năm hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu đã đề ra. Đến nay, giá trị sản phẩm canh tác đạt 110 triệu đồng/ha, tăng 5,2 triệu đồng/ha so với năm 2014.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, song Báo cáo giám sát của HĐND tỉnh cũng chỉ rõ: Sản xuất nông nghiệp của Ninh Bình vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ; chưa xây dựng được nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao; cơ cấu kinh tế của ngành chưa có bước đột phá rõ rệt và bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu… Đáng chú ý, chưa liên kết chặt chẽ trong sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản để tạo ra chuỗi giá trị gia tăng.

Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Ngọc Hà, chính sách phát triển nông nghiệp nhiều nhưng chưa đủ sức khuyến khích nông dân gắn bó với đồng ruộng; nhiều chính sách mang tính nhỏ giọt, dàn trải, thiếu đồng bộ, có chính sách không phù hợp với thực tiễn (Nghị định số 210 ngày 19.12.2013 của Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ khuyến khích DN đầu tư vào NN-NT; Nghị quyết số 13 ngày 22.7.2015 của HĐND tỉnh về hỗ trợ khuyến khích DN đầu tư nông nghiệp - nông thôn). Một số chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi của Trung ương chưa phù hợp với thực tiễn của địa phương, các loại giống hỗ trợ chưa thiết thực, có lúc chưa kịp thời, không sử dụng được, gây lãng phí (giống ngô, hạt rau…). Việc huy động nguồn lực để phát triển nông nghiệp chưa bảo đảm công bằng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp Ảnh: Lệ Thanh

Bên cạnh đó, một số chính sách tín dụng hỗ trợ phát triển nông nghiệp của Ngân hàng NN - PTNT còn vướng mắc về quy trình thủ tục, triển khai chậm, có chính sách ban hành nhưng chưa triển khai được hoặc chưa hiệu quả (chính sách cho vay đối với HTX nông nghiệp)… “Do vậy, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chưa nắm bắt, chưa tiếp cận được đầy đủ thông tin về cơ chế, chính sách, nhất là các đầu mối để tiếp cận chính sách”, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ động rà soát để sửa đổi, bổ sung

Không chỉ làm rõ thực trạng, Đoàn giám sát đã chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan. Cụ thể, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt, sâu sát trong triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ; công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách ở một số đơn vị chưa thường xuyên, còn tư tưởng coi nhẹ. Một số chính sách ban hành chưa lường hết khó khăn trong tổ chức thực hiện nên không triển khai được, hoặc không bảo đảm nguồn lực, do vậy người dân khó tiếp cận. Đặc biệt, do một số cơ quan chuyên môn chưa làm tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát sau khi thực hiện cơ chế hỗ trợ, nên có những chính sách chưa đánh giá được hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc phân cấp quản lý và phối hợp thực hiện chính sách giữa các cơ quan chức năng liên quan còn chồng chéo, thời gian giải quyết, triển khai kéo dài. Việc đánh giá, tổng hợp hiệu quả của các chính sách chưa kịp thời để đề xuất sửa đổi, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Một số nơi nông dân, HTX còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước...

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã có những kiến nghị, đề xuất, yêu cầu cụ thể đối với các cấp, ngành. Theo đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương chấn chỉnh, tăng cường công tác QLNN về thực hiện chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn; tháo gỡ khó khăn trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây, con nuôi có hiệu quả. Chỉ đạo Sở TN - MT khẩn trương hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau dồn điền đổi thửa để các hộ có điều kiện vay vốn phát triển sản xuất. Yêu cầu Sở NN - PTNT chủ động rà soát việc triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh, đề án của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Trên cơ sở đó, tham mưu cho cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số nội dung để bảo đảm phù hợp với thực tế…

Đoàn giám sát cũng nhấn mạnh yêu cầu Sở Tài chính thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị bố trí kinh phí, thanh toán, quyết toán các khoản kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ chi tiết dự toán ngân sách hàng năm trong hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp để các đơn vị chủ động thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

DIỆP ANH - TRẦN TÂM
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang