DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:34 | 25/03/2019 (GMT+7)
.
Hoạt động của các ban HĐND cấp xã Ninh Bình

Bảo đảm điều kiện hoạt động

08:11 | 16/05/2018
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ban HĐND, trong đó có cấp xã, trước hết cần lựa chọn những đại biểu có trình độ, năng lực công tác, tâm huyết, có khả năng đại diện cho cộng đồng dân cư và có năng lực tham vấn, quyết định. Bên cạnh đó, bố trí thành viên các ban HĐND xã không đồng thời là thành viên UBND cấp xã. Quan tâm các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của các ban HĐND cấp xã.

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND cấp xã thành lập Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, hoạt động của các ban HĐND xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện còn những hạn chế, bất cập.

Thực hiện cơ bản chức năng, nhiệm vụ

Ninh Bình hiện có 8 huyện, thành phố và 145 xã, phường, thị trấn. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, số đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn được bầu là 3.761 người, trong đó 145 đại biểu hoạt động chuyên trách, là Phó Chủ tịch HĐND các xã, phường, thị trấn. Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, HĐND cấp xã thành lập 2 ban: Pháp chế và Kinh tế - Xã hội, mỗi ban có 5 thành viên đều hoạt động kiêm nhiệm (gồm: 1 Trưởng ban, 1 Phó Trưởng ban và 3 Ủy viên).


Thường trực HDND tỉnh Ninh Bình giám sát hoạt động của HĐND cấp xã từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2017 tại HĐND xã Yên Từ, huyện Yên Mô
Ảnh: Thùy Dương

Các ban dù mới thành lập nhưng bước đầu thực hiện cơ bản tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Về hoạt động thẩm tra, các ban đã tích cực thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND cấp xã, góp phần ban hành nghị quyết HĐND cấp xã theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền pháp luật quy định để quyết định nhiều vấn đề quan trọng trên địa bàn như tình hình phát triển KT - XH, thu - chi ngân sách… Về hoạt động giám sát, các ban HĐND cấp xã đã chủ động hoặc phối hợp với Thường trực HĐND cấp xã xây dựng kế hoạch giám sát các vấn đề xuất phát từ cơ sở. Số cuộc giám sát nhiều hơn, thực hiện kỹ hơn về các chuyên đề như công tác thu - chi tài chính, xây dựng cơ bản, thực hiện an sinh xã hội…

Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn

 Cần coi công tác giám sát của các ban HĐND là một việc làm thường xuyên. Căn cứ vào Nghị quyết của HĐND tại mỗi kỳ họp và chương trình công tác giữa hai kỳ họp, các ban HĐND chủ động xây dựng chương trình công tác của cả năm, trong đó có kế hoạch giám sát, xác định nội dung, thời gian giám sát... để tránh trùng lặp, chồng chéo. Mỗi hoạt động giám sát cần thực hiện nghiêm túc theo quy trình chặt chẽ, nhất là tăng cường công tác tái giám sát. Đồng thời, phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực và trình độ của đại diện thành viên các Ban HĐND trong giám sát; tăng cường phối hợp giữa các ban HĐND với các cơ quan, đơn vị trong hoạt động giám sát.

Tuy nhiên, hoạt động của các ban HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn còn hạn chế, khó khăn nhất định, chưa phát huy hết vai trò trong hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương cũng như nhiệm vụ mà nhân dân giao phó. Nguyên nhân trước hết do điều kiện thực thi quyền lực của các ban HĐND cấp xã còn hạn chế. Theo quy định, thành viên các ban HĐND cấp xã đều hoạt động kiêm nhiệm, vừa thiếu chuyên môn, vừa không có kinh nghiệm. Thành viên ban HĐND xã đồng thời là thành viên UBND xã, mặc dù không trái quy định nhưng phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ. Nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã chưa đầy đủ; chưa thật sự quan tâm đến chất lượng và hoạt động của HĐND cấp xã. Cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động HĐND cấp xã còn phụ thuộc vào chính quyền, nguồn thu ngân sách địa phương...

Từ thực tế trên, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ban HĐND, trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã nói chung và các ban HĐND cấp xã nói riêng. Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng ở địa phương đối với hoạt động của HĐND, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, phân công cán bộ có tâm, có tầm làm công tác ở các ban HĐND cấp xã để xây dựng HĐND thật sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Đặc biệt, cần quan tâm nâng cao chất lượng đại biểu là thành viên các ban HĐND cấp xã, lựa chọn những đại biểu có trình độ, năng lực công tác, tâm huyết với hoạt động của HĐND, có khả năng đại diện cho cộng đồng dân cư và có năng lực tham vấn, quyết định. Bố trí thành viên các ban HĐND cấp xã không đồng thời là thành viên UBND cấp xã. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động, trình độ chuyên môn cho đại biểu là thành viên các ban HĐND cấp xã. Chương trình bồi dưỡng, tập huấn cần hết sức linh hoạt, đa dạng, phù hợp với thực tế cơ sở theo hướng gần đối tượng, sát nhu cầu các ban HĐND cấp xã, nhất là những buổi tập huấn “cầm tay chỉ việc”. Hoạt động của HĐND cấp huyện nên mời đại diện thành viên các ban HĐND cấp xã tham dự. Đây có thể coi là một hình thức học tập kinh nghiệm hiệu quả nhất trong tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu các ban HĐND cấp xã.

Bên cạnh đó, cần quan tâm các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của các ban HĐND cấp xã; tăng số lượng đại biểu chuyên trách HĐND cấp xã, cụ thể là bố trí Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban chuyên trách HĐND cấp xã. Đối với các chức danh kiêm nhiệm của HĐND, nên có chế độ thỏa đáng để động viên, khuyến khích họ nâng cao tinh thần trách nhiệm.

Trần Thị Thùy Dương - Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang