DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 08:57 | 23/03/2019 (GMT+7)
.
Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư

Bài 1: Không để vụ việc kéo dài, gây bức xúc

08:02 | 12/03/2018
Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Thường trực, các ban và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. Qua giám sát, khảo sát việc chấp hành và thực hiện các quy định Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước, không để các vụ việc tồn đọng kéo dài, gây bức xúc.

Đồng thuận và phối hợp chặt chẽ

Các đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định và theo lịch tiếp công dân đã ban hành. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, tố cáo, phản ánh của công dân tại địa phương; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm; hạn chế được rất nhiều khiếu kiện vượt cấp, đông người.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Ninh Thuận đã ban hành Nghị quyết số 15 - NQ/TU ngày 30.12.2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, đã chỉ đạo tăng cường và nâng cao chất lượng TXCT, tiếp công dân của đại biểu HĐND các cấp theo hướng sâu sát, thiết thực, hiệu quả. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Đề án thực hiện, bảo đảm: 100% đại biểu HĐND thực hiện nhiệm vụ TXCT, bảo đảm đại biểu HĐND mỗi quý 1 lần phải tiếp công dân (riêng đại biểu chuyên trách tiếp công dân mỗi tháng 1 lần). 100% đơn thư của công dân gửi đến Thường trực, các ban, đại biểu HĐND phải được xử lý, xem xét chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết đúng theo luật định. Thường trực HĐND các cấp mỗi năm tổ chức từ 1 - 2 cuộc tiếp xúc, đối thoại chuyên đề với cử tri. 100% đại biểu HĐND các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động đại biểu HĐND, nhất là TXCT, tiếp công dân.

Thường trực HĐND tỉnh xây dựng và ban hành quy trình về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; ban hành Kế hoạch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh hàng năm; lịch tiếp công dân định kỳ của đại biểu HĐND tỉnh được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, định kỳ mỗi tháng một lần Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh bố trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh.


Ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Thuận làm việc với Thanh tra tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ảnh: Yến Thảo

Đối với các đại biểu HĐND tỉnh không chuyên trách tiếp công dân mỗi quý một lần tại địa bàn ứng cử (cấp huyện). Cụ thể, theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, trước ngày 20 mỗi quý, các tổ đại biểu HĐND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND các huyện, thành phố, gửi danh sách tiếp công dân về Văn phòng HĐND tỉnh để tổng hợp trình Thường trực HĐND tỉnh ký ban hành, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh. Quy trình này bảo đảm sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ giữa các tổ đại biểu HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố. Đây là nét mới trong hoạt động của HĐND tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phần lớn các vụ việc được giải quyết dứt điểm

Để thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, theo dõi chặt chẽ việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh phân công cán bộ, công chức và bảo đảm điều kiện cho hoạt động tiếp công dân đúng theo quy định của pháp luật. Đối với những vụ việc nổi cộm, kéo dài chậm được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng phối hợp các ban HĐND khảo sát trực tiếp cơ sở, nắm tình hình kiến nghị những vấn đề cụ thể qua quá trình giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời, mời công dân lên giải thích, vận động thực hiện các quy định của pháp luật.

Phần lớn các vụ việc đã được cơ quan thẩm quyền giải quyết dứt điểm. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến HĐND tỉnh đều được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng, các ban HĐND tỉnh nghiên cứu sâu kỹ, phân loại đơn đủ điều kiện và không đủ điều kiện xử lý, trên cơ sở đó chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời. Đối với những đơn thư bức xúc, tiếp tục khiếu nại nhiều lần đến nhiều cơ quan, Thường trực HĐND tổ chức khảo sát nắm tình hình thực tế, làm việc với sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan. Sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, các sở, ngành và địa phương liên quan đã có giải pháp tích cực giải quyết.

Các ban và đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giám sát, khảo sát theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vụ việc bảo đảm theo quy định. Hàng năm, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn. Qua đó, đã kịp thời kiến nghị các đơn vị, địa phương giải quyết đúng quy định. Văn phòng HĐND tỉnh thường xuyên rà soát kết quả trả lời, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền; định kỳ hàng quý có văn bản đôn đốc trả lời, giải quyết theo quy định, nhờ vậy kết quả trả lời, giải quyết đạt khá.

Nhìn chung, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được Thường trực, các ban và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả; quan tâm đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết đạt kết quả nhiều vụ việc; chỉ đạo Văn phòng HĐND nghiên cứu sâu các quy định pháp luật, tham mưu xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến Thường trực, các ban và đại biểu HĐND, phát huy cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan dân cử ở địa phương, được Nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Công tác giám sát, khảo sát việc chấp hành và thực hiện các quy định Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo được quan tâm, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước, không để các vụ việc tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trên địa bàn.

Lê Đình Cẩn - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Ninh Thuận
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang