DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 09:06 | 19/10/2018 (GMT+7)
.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TÒNG THỊ PHÓNG:

Xây dựng Luật cụ thể, chi tiết, giảm bớt tầng nấc hướng dẫn

08:26 | 09/01/2018
Hội nghị bàn về xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên lần này đã thành công tốt đẹp. Đây là phiên họp bước đầu và thời gian tới nên có những cuộc họp như thế này giữa cơ quan hoạch định chính sách và cơ quan thực thi. Đặc biệt là người đứng đầu phụ trách khối cần giành nhiều thời gian hơn cho các lĩnh vực về văn hóa, con người và xã hội. Quan điểm của Đảng đã chỉ rõ phát triển kinh tế phải hài hòa với các lĩnh vực xã hội, văn hóa, con người.

Chúng ta cần bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua. Chỉ đạo của Tổng Bí thư đã đánh giá những mặt thành công, đồng thời cũng như những mặt yếu kém của công tác Đoàn, công tác thanh niên. Trong đó, ghi nhận sự cố gắng, vươn lên của đội ngũ đoàn viên, thanh niên Việt Nam đóng góp công sức, trí tuệ của tuổi trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị lần này không những bàn về việc sửa đổi Luật Thanh niên hiện hành mà còn bàn về giám sát việc thực hiện chính sách thanh niên, trong đó có thanh niên ở miền núi, dân tộc; vấn đề tổ chức bộ máy, công tác thanh niên, giáo dục đào tạo... Các báo cáo trình bày tại Hội nghị lần này đã phản ánh rất nhiều vấn đề băn khoăn và thực trạng bất cập công tác thanh niên thời gian qua.

Chủ trương của Đảng về công tác thanh niên cơ bản đã được cụ thể hóa. Chúng ta đã có Hiến pháp, Luật, Nghị định, Chính phủ có Chiến lược Phát triển thanh niên, có Ủy ban Quốc gia về thanh niên, kiện toàn về quản lý nhà nước. Đặc biệt, vừa qua chúng ta đã cụ thể hóa kịp thời nhiều chính sách, đề xuất được nhiều chính sách đưa thanh niên xung phong, thanh niên dân tộc thiểu số về hoạt động tại các vùng sâu, vùng xa, chính sách thu hút tri thức trẻ. Chúng ta cần khẳng định, thanh niên Việt Nam luôn có ý chí, nghị lực vươn lên, với ý chí cách mạng không cam chịu nghèo nàn lạc hậu, tinh thần đoàn kết dân tộc, vươn lên trong hội nhập quốc tế rất tốt.

Riêng về vai trò của công tác Đoàn, tôi nhận thấy đã có nhiều cách làm mới tiến bộ, đi theo từng chuyên đề. Tuy nhiên, công tác tham mưu, đề xuất nội dung chính sách về thanh niên một số ngành, địa phương còn hạn chế, chưa có tổng kết, nhiều khi ban hành rồi không có nguồn lực để thực hiện. Nhiều nội dung trong công tác phối hợp giữa bộ, ngành, địa phương, từ nhận thức đến hành động, còn chưa chặt chẽ. Tôi đề nghị, cần tăng cường công tác giám sát của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH để trong quá trình ra các Nghị quyết của QH có thể đi sâu hơn vào giám sát việc thực hiện. Đây là khâu còn yếu của công tác giám sát, phối hợp.

Một trong những hạn chế, khó khăn hiện nay là chưa có nguồn lực cụ thể để thực hiện các chính sách đã ban hành. Quản lý nhà nước ở địa phương đối với các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn, nếu giao cho Đoàn thanh niên thực hiện sẽ rất tốt, nhưng lại chưa mạnh dạn, vì chưa ăn nhập với Luật Doanh nghiệp. Điều này làm hạn chế phong trào vận động thanh niên. Thời gian tới cần tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực này, để thực sự bảo đảm tính đồng bộ, phát huy chủ động, tự giác trong huy động nguồn lực, đồng thời cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Tới đây, trong năm 2018 này, chúng ta tổng kết, đánh giá tác động rõ hơn, nếu sửa Luật Thanh niên hiện hành thì đối tượng, phạm vi điều chỉnh sẽ như thế nào, chú trọng bảo đảm tính thống nhất với các luật khác. Chủ trương của QH là không xây dựng “luật ống”, “luật khung”, trên tinh thần càng chi tiết càng tốt, dễ thực hiện, giảm bớt tầng nấc hướng dẫn. Đặc biệt, phải tính làm sao để Luật sửa đổi có tính ổn định, điều chỉnh cho 10 - 20 năm tới.

Sửa đổi Luật lần này cũng cần có sự đổi mới tư duy, đặt vấn đề tiếp cận theo hướng đây là luật để đầu tư phát triển thanh niên, chứ không phải Luật để thanh niên hưởng các chính sách ưu đãi, mà không có chế tài xử phạt, răn đe.

Quang Khánh lược ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang