DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 07:13 | 13/11/2018 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVI

Phân tích sâu nguyên nhân, dự báo sát tình hình

08:48 | 07/12/2017
2018 là năm có ý nghĩa quan trọng - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2016 - 2020. 2018 cũng được xác định là năm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các cấp, các ngành; đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm hơn nữa của toàn Đảng bộ, toàn dân và các thành phần kinh tế; tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và có ý kiến; ngoài các nội dung đã được đề cập cụ thể trong báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, tôi xin nêu và nhấn mạnh một số nội dung sau:

Một là, tập trung đánh giá tình hình KT - XH năm 2017, phân tích sâu các nguyên nhân, dự báo sát, đúng tình hình năm 2018.

Chúng ta cần rà soát, đối chiếu với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2017 mà Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh (tháng 12.2016) thông qua; để thấy được nội dung, lĩnh vực còn hạn chế, mặt còn yếu kém trong việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ nêu tại Kết luận tại Hội nghị Trung ương Sáu Khóa XII về tình hình KT - XH, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ; căn cứ Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình phát triển KT - XH năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, để quyết định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; nhất là các giải pháp về tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững...

Hai là, khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hưng Yên; quy hoạch hai bên đường trục kinh tế Bắc - Nam, quy hoạch hai bên đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên...

Tiếp tục chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh công tác đối ngoại, xúc tiến thu hút đầu tư; khuyến khích tiếp nhận các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, thân thiện với môi trường, đem lại giá trị gia tăng cao. Các cấp, các ngành cần tập trung cao để hỗ trợ, giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách liên quan đến thủ tục đầu tư, tiếp cận vốn, chính sách thuế... tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Đi đôi với tiếp nhận dự án đầu tư mới, cần rà soát, đôn đốc, thu hồi các dự án chậm triển khai, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai. Tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ba là, các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư công; kiên quyết khắc phục tình trạng chậm giải ngân ở một số dự án sử dụng vốn đầu tư từ nguồn vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách nhà nước.

Đẩy mạnh công tác quản lý đầu tư bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình; tăng cường thanh tra, giám sát, chống thất thoát, lãng phí; không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải và nợ đọng xây dựng cơ bản; đôn đốc đẩy nhanh quyết toán các công trình đã hoàn thành; đồng thời, rà soát lựa chọn một số công trình, dự án trọng điểm cần hoàn thành sớm để phục vụ nhiệm vụ phát triển KT - XH.

Bốn là, quán triệt, triển khai cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương Sáu (Khóa XII), nhất là các Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Về “Công tác dân số trong tình hình mới”...

Năm là, tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả. Các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; phối hợp thường xuyên, tổ chức tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, sớm phát hiện vấn đề và hành động hiệu quả hơn.

Đỗ Tiến Sỹ -Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên
BẢO TRÂM ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang