DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 15:33 | 15/10/2018 (GMT+7)
.

Tham gia hợp tác xã - yêu cầu và xu thế tất yếu

08:06 | 07/12/2017
Kết luận số 56-KL/TW ngày 21.2.2012 của Bộ Chính trị đã khẳng định: “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đưa kinh tế tập thể thực sự là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm an ninh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước”.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Luật Hợp tác xã

Quyết tâm của Chính phủ là thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao. Do vậy, để đẩy nhanh và có hiệu quả việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, thời gian tới cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, tập huấn sâu rộng về pháp luật hợp tác xã (HTX), coi đây là giải pháp của mọi giải pháp, trọng tâm và xuyên suốt, nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa nhận thức về các quy định pháp luật, xu thế phát triển hiện đại và vai trò, lợi ích của HTX trong phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển đất nước.

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã 2012; rà soát và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Về cơ bản, các quy định của Luật HTX năm 2012 đáp ứng được yêu cầu phát triển HTX trong tình hình hiện nay, trước mắt chưa đặt vấn đề phải sửa Luật. Tuy nhiên, cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã 2012 nhằm tăng tính khả thi của các quy định pháp luật; đồng thời, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển kinh tế tập thể, HTX theo hướng thiết thực, phát huy hiệu quả trực tiếp tại cấp cơ sở.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với HTX, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX, xây dựng cơ chế hợp tác, liên kết, huy động sự tham gia của MTTQ, các đoàn thể, hội, hiệp hội các cấp.

Triển khai nghiên cứu, xây dựng, tổng kết mô hình kinh tế tập thể hiệu quả để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng, trong đó đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX thông qua các hoạt động tăng cường năng lực tổ chức, điều hành, hoạt động, kinh doanh cho các HTX, trong đó chú trọng các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại; đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm...

Tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam. Phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ, các đoàn thể, hội, hiệp hội trong phát triển kinh tế tập thể, làm tốt việc vận động nhân dân tự nguyện tham gia hợp tác xã, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong các tổ chức này.

Trên cơ sở các nội dung chính nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chỉ thị nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012.

“Giải cứu” dưa hấu, thịt lợn còn tiếp diễn nếu…

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương, chính sách nhằm phát triển kinh tế tập thể, HTX, nhưng việc thúc đẩy phong trào HTX phát triển hơn nữa trong thời gian tới rất cần sự vào cuộc của toàn xã hội. Trong bối cảnh kinh tế - xã hội biến đổi không ngừng, tri thức đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt của đời sống, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản lý, điều hành HTX để bắt kịp nhu cầu thị trường là hết sức cần thiết. Chất lượng nguồn nhân lực sẽ có vai trò quyết định, giúp cho khu vực kinh tế tập thể, HTX năng động hơn, sáng tạo hơn và đổi mới mạnh mẽ hơn. Bên cạnh sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của bản thân các HTX, cần tập trung nguồn lực của Nhà nước và toàn xã hội để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

Hơn ai hết, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc tinh thần của Luật HTX năm 2012, cũng như vai trò, vị trí của khu vực kinh tế tập thể, HTX trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong nền kinh tế thị trường, kinh tế hộ gia đình nhỏ lẻ, manh mún, sản xuất hàng hóa phi tiêu chuẩn sẽ không có chỗ đứng, không có khả năng cạnh tranh và không thể tồn tại. HTX là mô hình tối ưu, hỗ trợ hộ gia đình phát triển sản xuất hiệu quả, tạo vị thế bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong thị trường. Những hiện tượng như được mùa mất giá, sản xuất dư thừa, không có thị trường tiêu thụ, “giải cứu dưa hấu”, “giải cứu thịt lợn”... sẽ còn tiếp diễn nếu các hộ nông dân tiếp tục sản xuất kinh doanh đơn lẻ, cá thể như hiện nay. Lời giải cho tất cả các bất cập trên là phải tuyên truyền, thuyết phục bà con tự nguyện tham gia HTX. Tham gia HTX là yêu cầu và xu thế tất yếu để hỗ trợ kinh tế hộ gia đình phát triển bền vững, đủ năng lực cạnh tranh bình đẳng trong nền kinh tế thị trường.

Với những tín hiệu mới đang tác động tích cực tới phong trào HTX, có căn cứ để hy vọng thời gian tới, phong trào HTX ở nước ta sẽ phát triển vững chắc, đưa “hợp tác” trở thành nét văn hóa trong xã hội và thể hiện sức sống mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Anh Thảo ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang