DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 22:05 | 20/06/2018 (GMT+7)
.

Cần thêm những hành động thực tế

07:49 | 13/02/2017
So với diễn biến tình hình thực tế, nhất là hiện trạng nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước làm ăn thua lỗ, để xảy ra nhiều vụ tham nhũng, lãng phí lớn, thì Ban Kinh tế Trung ương cần làm tốt hơn nữa chức năng kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những mặt tốt để khuyến khích, biểu dương, đồng thời, phê phán, chủ động đề xuất các biện pháp xử lý tiêu cực, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đây là một trong những nội dung được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại cuộc làm việc với Ban Kinh tế Trung ương cuối tuần qua.

Nhiều kiến nghị, đề xuất xử lý vấn đề cấp bách phát sinh

Báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương cho thấy, năm 2016, Ban đã tổ chức 59 đợt công tác, làm việc với các bộ, ngành, tổ chức, đơn vị và địa phương nhằm khảo sát, trao đổi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, nắm tình hình phát triển KT - XH ở các địa phương. Thông qua hoạt động khảo sát thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ được giao, Ban đã kết hợp hướng dẫn, trao đổi trên tinh thần phối hợp, gợi mở, cùng với địa phương nâng cao chất lượng công tác tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển KT - XH.

Cũng trên cơ sở kết quả làm việc với các địa phương, đơn vị, Ban Kinh tế Trung ương đã kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý một số vấn đề cấp bách phát sinh để tạo điều kiện cho các địa phương, cơ sở đẩy mạnh phát triển KT - XH, ổn định đời sống nhân dân. Đơn cử, sau khi làm việc với Tỉnh ủy Ninh Thuận và Tỉnh ủy Bình Thuận, Ban đã có báo cáo với Thường trực Ban Bí thư về những khó khăn, vướng mắc trong phát triển KT - XH của hai tỉnh này, từ đó Ban Bí thư đã có chỉ đạo về những giải pháp giúp hai tỉnh khắc phục khó khăn.

Đây chỉ là một số trong nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, được Ban Kinh tế Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Trí Dũng

Dẫu vậy, so với yêu cầu và diễn biến thực tế của tình hình KT - XH đất nước, thì nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, giám sát chưa thật sự được chú trọng. Một trong những vấn đề nổi lên hiện nay là nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước làm ăn thua lỗ, để xảy ra nhiều vụ tham nhũng, lãng phí lớn với những công trình hàng nghìn tỷ đồng “đắp chiếu”, gây bức xúc trong dư luận xã hội và nhân dân. Điều này cũng đã được nhiều ĐBQH phản ánh, chất vấn trên diễn đàn QH tại Kỳ họp cuối năm 2016. Hay, với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN), kết quả cho thấy đã không đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Là cơ quan tham mưu chiến lược về KT - XH của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương đề xuất chủ trương, chính sách, biện pháp gì để đẩy mạnh cơ cấu lại DNNN, xử lý các hiện tượng tiêu cực trong làm ăn kinh tế?...

Theo Tổng Bí thư, đây là những vụ việc cụ thể, nhưng lại mang tầm chiến lược, vì đụng đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đó là thế nào là cổ phần hóa DNNN? Kinh tế tư nhân đã thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế hay chưa? Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo thì DNNN có phải là chủ đạo của nền kinh tế không? Tại sao DNNN là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế nhưng vừa qua lại làm ăn thua lỗ, để xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn như vậy? Đâu là nguyên nhân căn cốt? Kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế, vậy vừa qua đã thể hiện được vai trò này hay chưa? Cương lĩnh đã khẳng định nền kinh tế nước ta là kinh tế thị trường định hướng XHCN; kinh tế thị trường định hướng XHCN là một kiểu kinh tế thị trường, phù hợp với thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng liệu đã hết ý kiến băn khoăn chưa? Vì hiện vẫn có ý kiến cho rằng có sự gán ghép “xã hội chủ nghĩa” với “kinh tế thị trường”? Lý luận ấy sai ở điểm nào? Ban Kinh tế Trung ương có đủ dũng khí, bản lĩnh ra sao để phê phán, bác bỏ những nhận thức sai, quan điểm sai, bảo vệ đường lối, quan điểm cơ bản, đúng đắn của Đảng?...

Chú ý sớm phát hiện vướng mắc, sai phạm

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Kinh tế Trung ương cần tập trung ưu tiên thực hiện thật tốt việc nghiên cứu, đề xuất với Đảng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển KT - XH. Từ yêu cầu và những vấn đề thực tiễn đặt ra, thì cùng với quan tâm chỉ đạo, ban hành các văn bản có liên quan, việc chú ý để sớm phát hiện những vướng mắc, sai phạm trong cụ thể hóa, thể chế hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, kịp thời trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, tìm biện pháp điều chỉnh, tháo gỡ hoặc xử lý chính là những hành động thực tế của Ban Kinh tế Trung ương. Nhấn mạnh yêu cầu này, Tổng Bí thư chỉ rõ, Ban cần tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những mặt tốt để khuyến khích, biểu dương, nhất là những điển hình tiên tiến, mô hình hay. Đồng thời phê phán, chủ động đề xuất các biện pháp xử lý tiêu cực, tham gia, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương để phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Năm 2016, lần đầu tiên kể từ khi tái lập (năm 2012) đến nay, Ban Kinh tế Trung ương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao chủ trì triển khai chuẩn bị 3 đề án lớn trình Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII, dự kiến họp vào tháng 5 tới và 4 đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị trong năm 2017. Đây là những đề án rất lớn, quan trọng và cũng rất khó. Để thực hiện nhiệm vụ này, Ban Kinh tế Trung ương đã và đang phối hợp với các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành tổng kết việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN; đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân…

Trong quá trình chủ trì nghiên cứu, xây dựng các báo cáo, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là trình Hội nghị Trung ương 5 sắp tới, Tổng Bí thư mong rằng những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn nêu trên cần được tập trung làm rõ. Từ đó đề xuất đồng bộ các chủ trương, chính sách, biện pháp đúng đắn, có tính đột phá để Hội nghị xem xét, quyết định. Cụ thể với cơ cấu lại DNNN, những đề xuất của Ban sẽ là cơ sở để Hội nghị Trung ương 5 xem xét, ban hành một nghị quyết mới, đúng tầm, góp phần làm cho DNNN thực sự trở thành lực lượng nòng cốt của nền kinh tế.  

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược về KT - XH

Về những ấn tượng trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương thời gian qua, đó là những nỗ lực, kết quả đạt được đã khẳng định vai trò, vị thế và tầm quan trọng cũng như việc tái lập Ban Kinh tế Trung ương là chủ trương đúng đắn của Đảng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban đã mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, bất cập của nền kinh tế, có những kiến nghị, đề xuất với Đảng để khắc phục. Đặc biệt, trong năm 2016, Ban đã có nhiều cố gắng, vừa tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ, vừa triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả.

Tuy nhiên, điểm chưa ấn tượng, đó là công tác nghiên cứu tham mưu chiến lược về thể chế, cơ chế, chính sách lớn về KT - XH, phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất cũng như các vấn đề xã hội gắn với kinh tế, thì “dư địa” hoạt động của Ban còn rất lớn. Việc nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin, đề xuất các chủ trương, giải pháp để xử lý, nhất là những vấn đề tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong lĩnh vực KT - XH còn hơi mỏng. Ban cũng chưa đi sâu tổng kết những mô hình hay, những điển hình tiên tiến, sáng tạo qua thực tế kiểm tra, giám sát tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để hỗ trợ, cổ vũ họ hoàn thiện về mặt lý luận...

Trong thời gian tới, Ban Kinh tế Trung ương cần tăng cường hơn nữa nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu chiến lược, tiếp tục khẳng định việc tái lập Ban Kinh tế Trung ương là đúng đắn và cần thiết. Đầu tư hơn cho công tác nghiên cứu tìm tòi ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong lĩnh vực kinh tế, nhất là những giải pháp có tính chất phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí thông qua các chủ trương, đường lối của Đảng. Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhất là chính sách thu hút nguồn lực, sự sáng tạo của nhân dân, doanh nghiệp cho phát triển KT - XH. Tập trung đầu tư nghiên cứu sâu hơn về các vấn đề xã hội, văn hóa với kinh tế, mối quan hệ giữa KT - XH trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và phát triển bền vững của Việt Nam.

 A. Phương lược ghi

Lam Giang
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang