CHÍNH TRỊ
Cập nhật 00:23 | 19/11/2019 (GMT+7)
.

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Trà Vinh

21:12 | 09/08/2019

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Công văn số 698-CV/TU ngày 06/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh;
Căn cứ Biên bản kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh ngày 04/7/2019;
Xét Tờ trình số 23/TTr-ĐĐBQH ngày 05/7/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh và Tờ trình số 558/TTr-BCTĐB ngày 16/7/2019 của Ban Công tác đại biểu về việc đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Trà Vinh giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Trà Vinh. Thời gian tính từ ngày 15/7/2019.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, ông Thạch Phước Bình được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,05.

Điều 3. Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh và ông Thạch Phước Bình theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
                             CHỦ TỊCH
 
 
Nguyễn Thị Kim Ngân
 

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang