CHÍNH TRỊ
Cập nhật 00:23 | 19/11/2019 (GMT+7)
.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Thanh tra Chính phủ

22:47 | 26/06/2019
Sáng 26.6, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Sau khi nghe đại diện Ban cán sự đảng báo cáo, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá tích cực sự nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, công chức, đảng viên ngành kiểm sát nhân dân qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong điều kiện thực hiện quy định của các đạo luật mới về tư pháp, nhiệm vụ của ngành kiểm sát nhân dân tăng lên rất nhiều, nhưng ngành kiểm sát nhân dân đã nỗ lực phấn đấu quán triệt và góp phần quan trọng vào thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, các nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

 Ngành đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động tư pháp và ngành kiểm sát nhân dân. Tích cực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp đột phá trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là áp dụng các biện pháp tố tụng trong đấu tranh làm rõ hành vi, xác định tội danh, thu hồi tài sản, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong đấu tranh, xử lý tội phạm tham nhũng. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm công tố để góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm chống oan sai, tập trung phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, các cơ quan tư pháp trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.


Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao 
Ảnh: Văn Điệp

 Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII. Trong đó, tập trung đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; coi trọng các khâu của công tác cán bộ, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi trọng việc rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ là “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã thường xuyên chăm lo công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, đã xây dựng chiến lược, kế hoạch, đề án về công tác tổ chức, cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo của ngành, thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ, thực hiện việc tinh giản biên chế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý các vụ việc sai phạm.

Tại cuộc làm việc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng chỉ ra một số hạn chế của ngành Kiểm sát nhân dân trong hoạt động, gợi mở một số vấn đề mà Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngành thực hiện tốt, hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ đã được ghi trong Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), đẩy mạnh cải cách tư pháp.

Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

+ Chiều cùng ngày, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, ý kiến của các đại biểu tham dự, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú nêu rõ: Trong gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (năm 2011) và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Thanh tra Chính phủ đã có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Ngành thanh tra đã thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chú trọng quán triệt, cụ thể hóa Cương lĩnh, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào các lĩnh vực công tác của ngành; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Thanh tra Chính phủ đã xây dựng, triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hoạt động thanh tra chuyên ngành và thanh tra hành chính được tăng cường, đạt được nhiều kết quả tích cực; chất lượng công tác thanh tra được nâng lên. Qua thanh tra, ngành thanh tra đã kiến nghị xử lý nhiều vi phạm pháp luật, chấn chỉnh và khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, ban hành, thực thi pháp luật và các chính sách.

Nhờ vậy, công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo đẩy mạnh hơn, có hiệu quả hơn. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng và có những chuyển biến rõ nét. Đồng thời, ngành thanh tra cũng đã có bước chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh.

Công tác xây dựng ngành, xây dựng nội bộ có những chuyển biến tích cực, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; bước đầu lãnh đạo triển khai các nghị quyết Trung ương khóa XII về đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành thanh tra theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá, mặc dù có những chuyển biến tích cực, nhưng Thanh tra Chính phủ vẫn còn những hạn chế, yếu kém, bất cập trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như xây dựng ngành. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương gợi mở những vấn đề Thanh tra Chính phủ cần tập trung đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, xây dựng ngành phát triển đáp ứng với yêu của đất nước trong giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Những kiến nghị của Thanh tra Chính phủ được Đoàn ghi nhận, tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

Theo TTXVN
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang