CHÍNH TRỊ
Cập nhật 19:17 | 20/08/2019 (GMT+7)
.

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

13:03 | 13/06/2019
Tiếp tục chương trình làm việc sáng 13.6, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) với 90,7% tổng số ĐBQH có mặt tán thành.

Luật quy định việc quản lý nhà nước về  đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công.

Về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, Luật quy định: dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau thuộc một trong các tiêu chí dưới đây: sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên; ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm: Nhà máy điện hạt nhân; sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên; sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên; di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác; dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được QH quyết định.


Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) Ảnh: Lâm Hiển

Về điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công, Luật quy định: QH quyết định điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia quy định tại Điều 7 của Luật này. Chính phủ trình UBTVQH quyết định điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công quy định tại các điều 8, 9 và 10 của Luật này và báo cáo QH tại kỳ họp gần nhất. Việc điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện trong trường hợp chỉ số giá có biến động lớn hoặc có điều chỉnh lớn về phân cấp quản lý đầu tư công liên quan đến tiêu chí phân loại dự án đầu tư công hoặc xuất hiện các yếu tố quan trọng khác tác động tới tiêu chí phân loại dự án đầu tư công...

Về quyết định chủ trương đầu tư đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C của địa phương, điều 17 Luật quy định: HĐND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A do địa phương quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này đó là các dự án nhóm A khác sử dụng vốn ngân sách trung ương do các Bộ, cơ quan trung ương quản lý; chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài... HĐND các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý. Trong trường hợp cần thiết, HĐND quyết định việc giao cho UBND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương.

Trước đó, trình bày giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết: Về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C (quy định từ Điều 7 đến Điều 10), UBTVQH xin tiếp thu theo kết quả phiếu xin ý kiến của đa số ĐBQH, giữ tiêu chí phân loại dự án như quy định của Luật Đầu tư công hiện hành về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia và phân loại dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C thể hiện tại các điều từ Điều 7 đến Điều 10 của dự thảo Luật.

Về điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư, có ý kiến cho rằng, việc điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công phải do QH quyết định thông qua trình tự thủ tục rút gọn phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Có ý kiến đề nghị quy định rõ trường hợp nào được xác định là “biến động lớn hoặc có điều chỉnh lớn” để thống nhất trong nhận thức và áp dụng thi hành pháp luật. Về vấn đề này, UBTVQH xin giải trình như sau: theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nếu Luật Đầu tư công không quy định cụ thể về thẩm quyền của QH và UBTVQH trong việc điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công thì trường hợp điều chỉnh cụ thể về tiêu chí phân loại dự án phải thông qua hình thức sửa đổi, bổ sung Luật. Tuy nhiên, tại dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) trình QH cũng như Luật Đầu tư công hiện hành đã quy định QH điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia (khoản 1 Điều 11), UBTVQH điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công nhóm A, B, C và báo cáo QH tại kỳ họp gần nhất (khoản 2 Điều 11). Quy định này không trái với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, UBTVQH xin QH cho giữ như quy định của dự thảo Luật.

Đối với vấn đề quy định rõ trường hợp nào được xác định là “biến động lớn hoặc có điều chỉnh lớn”, UBTVQH cho rằng, quy định tại Điều 11 nhằm bảo đảm căn cứ pháp lý điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án để phù hợp với yêu cầu quản lý trong thực tiễn. Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quy mô nền kinh tế, biến động giá cả thị trường được tích lũy sau một số năm thực hiện Luật và yêu cầu thay đổi về phân cấp quản lý dự án, Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định đối với dự án nhóm A, B, C; trình QH xem xét, điều chỉnh đối với tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia. Theo đó, việc điều chỉnh gắn với đánh giá thực tiễn biến động giá, khả năng ngân sách chi cho đầu tư phát triển, yêu cầu về phân cấp quản lý đầu tư. Việc quy định một mức để xác định là “biến động lớn” và “điều chỉnh lớn” trong luật khó có thể định lượng cụ thể và dẫn đến áp dụng cứng nhắc. Vì vậy, UBTVQH xin QH cho giữ như quy định của dự thảo Luật.

Tin: Hà An; Ảnh: Quang Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang