CHÍNH TRỊ
Cập nhật 11:00 | 07/12/2019 (GMT+7)
.

Khai mạc Phiên họp thứ Ba mươi hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

13:03 | 11/03/2019
Sáng 11.3, dưới sự điều hành của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, UBTVQH đã khai mạc Phiên họp thứ Ba mươi hai của UBTVQH.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ Ba mươi hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
Ảnh: Quang Khánh

Tiếp đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển Phiên họp sáng 11.3 
Ảnh: Quang Khánh

Bổ sung quyền kiến nghị, khiếu nại đối với báo cáo kiểm toán

Theo Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 do Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày, 3 năm triển khai thi hành Luật Kiểm toán Nhà nước đã phát sinh nhiều vấn đề mới cần giải quyết như phạm vi, đối tượng kiểm toán, đơn vị được kiểm toán chưa đồng bộ, thống nhất; hệ thống pháp luật chưa bảo đảm sự tương thích giữa Luật Kiểm toán nhà nước với các luật khác có liên quan; vẫn còn tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong công tác kiểm toán và thanh tra, kiểm tra…Vì vậy, việc sửa đổi luật là cần thiết.

Trong lần sửa đổi này, dự án Luật đã tạo cơ sở pháp lý cho tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân (đơn vị được kiểm toán hoặc tổ chức có liên quan) đều có quyền kiến nghị, khiếu nại đối với báo cáo kiểm toán. Cụ thể, sửa đổi lại Điều 7 theo hướng bổ sung quyền kiến nghị, khiếu nại đối với báo cáo kiểm toán cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến việc sử dụng, quản lý tài chính công, tài sản công.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015
Ảnh: Quang Khánh

Mặt khác, để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với các luật liên quan như Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đang được trình QH sửa đổi và Luật Tố tụng hành chính; tạo điều kiện để người nộp thuế thực hiện quyền khiếu nại, khiếu kiện Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật, kịp thời tháo gỡ, khắc phục những vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn giải quyết khiếu nại, kiến nghị, cơ quan soạn thảo cũng cho rằng, cần sửa đổi theo hướng thêm thẩm quyền của Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định việc niêm phong tài liệu, kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán hoặc cá nhân có liên quan, ra quyết định về việc phải nộp ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân có liên quan theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; đồng thời sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b, khoản 2, Điều 69 cho phù hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật
Ảnh: Quang Khánh

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải nêu rõ, qua thảo luận nhiều ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính -Ngân sách nhận thấy, Luật Kiểm toán Nhà nước mới ban hành và thực hiện trong 3 năm, mặc dù có phát sinh một số bất cập, vướng mắc nhưng về cơ bản, quy định của luật vẫn phù hợp với thực tiễn, phần lớn các vướng mắc không thực sự đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung.

Trong số 18 nội dung thì chỉ có 5 nội dung Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách đồng tình với dự thảo luật, 2 nội dung đề nghị chỉnh sửa lại; 11 nội dung là các vấn đề lớn thì đa số ý kiến chưa đồng tình vì không thực sự cần thiết hoặc chưa bảo đảm công bằng, đề nghị giữ như luật hiện hành. Hơn nữa nhiều đề xuất sửa đổi, bổ sung thể hiện trong dự thảo luật chưa nhận được sự đồng tình của các bộ, ngành liên quan. Đề nghị Kiểm toán nhà nước tiếp tục rà soát, hoàn thiện lại dự thảo Luật theo hướng chỉ đề xuất những nội dung thực sự cần thiết, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi hoạt động để tránh chồng chéo với cơ quan thanh tra theo tinh thần Nghị quyết số 18 – NQ/TW. Đối với những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của các luật chuyên ngành nếu phát sinh vướng mắc thì đề xuất sửa đổi, bổ sung luật có liên quan, không thể hiện các nội dung này trong Luật Kiểm toán nhà nước để tránh chồng chéo, bảo đảm tính nhất quán của hệ thống pháp luật.

Đối với quy định về quyền khiếu nại báo cáo kiểm toán, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách thống nhất với việc bổ sung quy định này nhằm bao quát toàn diện quyền lợi và lợi ích của tổ chức, cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, việc quy định “cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại…” là mở quá rộng phạm vi được quyền khiếu nại, chưa chặt chẽ, đề nghị quy định theo hướng “đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động Kiểm toán nhà nước.

Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên

Cho ý kiến về dự án Luật, các Ủy viên UBTVQH cho rằng, thời gian qua, Kiểm toán nhà nước đã chủ động, giải quyết được nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Nhà nước giao phó. Tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung Luật là cần thiết nhằm tháo gỡ khó khăn trong quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động Kiểm toán Nhà nước, đáp ứng yêu cầu thể chế hóa và cụ thể hóa theo hướng đầy đủ, toàn diện, đúng nguyên tắc hoạt động của Kiểm toán Nhà nước đã được quy định trong Hiến pháp; bảo đảm tính độc lập đối với hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

Đặt vấn đề về việc thực hiện quy định khiếu nại đối với báo cáo kiểm toán, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết, trong báo cáo đánh giá tổng kết việc thực hiện Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 và Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật, cơ quan soạn thảo đều nhấn mạnh từ “theo quy định pháp luật về khiếu nại - nếu kết luận kiến nghị kiểm toán trái với pháp luật, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, thì tổ chức có quyền khiếu nại”; nay trong dự án luật có bổ sung thêm cá nhân. Tuy nhiên, quy định pháp luật về khiếu nại là quy định nào? Trong khi đó, Luật Khiếu nại hiện hành chỉ có khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính và khiếu nại về kỷ luật cán bộ. Nếu chúng ta nêu vấn đề về quy định pháp luật đã có, thì cần hết sức cân nhắc, vì qua rà soát không có.

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Phiên họp sáng 11.3 
Ảnh: Quang Khánh

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cũng cho biết hoàn toàn đồng tình với việc bổ sung thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Tổng Kiểm toán Nhà nước vì kết luận kiểm toán sau khi ban hành khó có thể tránh khỏi sai sót, nhầm lẫn đối với đối tượng kiểm toán. Tuy nhiên, cần hết sức thận trọng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, vì ngay trong Luật Khiếu nại khi muốn khiếu nại đều phải quy định rõ quy trình, thủ tục, khiếu nại chấm dứt khi nào, bao giờ ra tòa, khiếu nại lần 1 ra sao, khiếu nại lần 2 ra sao, khiếu nại đối với báo cáo kiểm toán đối với cấp nào thì cấp trên trực tiếp giải quyết… Vậy thì với khiếu nại kết luận kiểm toán của chính Tổng Kiểm toán Nhà nước thì thẩm quyền giải quyết là ai?

Tại Điều 15, dự thảo Luật quy định “trước khi báo cáo QH, Kiểm toán nhà nước chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm để tránh chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động kiểm toán, thanh tra”. Song, một số Ủy viên UBTVQH cho rằng, quy định này chưa thể giải quyết cốt lõi vấn đề chồng chéo, trùng lắp hoạt động giữa Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ. Bởi lẽ, nguyên nhân chính gây ra chồng chéo là các quy định về nội dung kiểm toán, nội dung thanh tra chưa được phân định rõ, dẫn đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ còn có nhiều bất cập. Do vậy, có ý kiến đề nghị, cần nghiên cứu sửa đổi, bảo đảm phân định rõ ràng và rành mạch trong việc kiểm toán, thanh tra các đối tượng quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công. Quy định rõ nguyên tắc xử lý khi xảy ra trường hợp chồng chéo.

Hoàng Ngọc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang