CHÍNH TRỊ
Cập nhật 07:10 | 27/06/2019 (GMT+7)
.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Học viện Quốc phòng

11:25 | 21/09/2018
Sáng 21.9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 của Học viện Quốc phòng.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang…

Đọc diễn văn khai giảng năm học 2018-2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Trần Việt Khoa nêu rõ, quán triệt và thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Học viện Quốc phòng đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huẩn luyện – đào tạo và nghiên cứu khoa học, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng cao, xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, trở thành trung tâm huấn luyện – đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia, có uy tín trong khu vực và quốc tế. Kết quả huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Học viện Quốc phòng đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cán bộ, lãnh đại, chỉ huy, tham mưu cấp chiến dịch – chiến lược, cán bộ nghiên cứu khoa học quân sự có thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn quân sự, đường lối chính trị, quốc phòng an ninh, nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên định con đường đi lên CNXH; quán triệt sâu sắc quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng vào lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi nhiệm vụ; có khả năng phân tích, nhận định, đánh giá tình hình; góp phần tham gia hoạch định những vấn đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc và giải quyết các ấn đề thực tiễn đặt ra trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quân sự và đoàn kết quốc tế.  


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 của Học viện Quốc phòng.
Ảnh: Trọng Đức

Phát biểu tại Lễ khai giảng, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng, biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ của Học viện Quốc phòng trong những năm qua.

Chủ tịch QH nêu rõ, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam XHCN là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trước bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những bất ổn, khó lường, công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước càng có vai trò quan trọng.

Phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế, Chủ tịch QH khẳng định, hiện nay, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá quyết liệt, gia tăng các hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất lòng tin của nhân dân với Đảng bằng những nội dung, hình thức mới, phương thức, thủ đoạn xảo quyệt hơn.

Sự nghiệp quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra nhiều vấn đề vừa mang tính thời sự, khẩn trương, cấp bách, vừa mang tính cơ bản lâu dài. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch QH đề nghị, Học viện Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nư­­­­ớc và lực lượng vũ trang; tích cực phối hợp với các cơ quan chiến l­­­­­ược chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các vấn đề về chiến l­­ược Quân sự, Quốc phòng, An ninh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới, nhất là các nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, giữ vững môi trường hoà bình để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước; kết hợp chặt chẽ hai nhiêm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao khả năng, chất lượng dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm những nhân tố dẫn đến đột biến, bất lợi.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, Chủ tịch QH chỉ rõ 4 vấn đề Học viện cần lưu ý:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết 28 về chiến lược bảo về Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội 2011 – 2020; Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia và một số chiến lược, đề án khác có liên quan đến quốc phòng, an ninh…

Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Học viện phải tạo ra bước chuyển biến tích cực có tính đột phá về đổi mới chương trình, nội dung giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, phù hợp với Chiến lược bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới; đi đầu trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân đội và bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng, an ninh của cả nước. Không ngừng đổi mới công tác huấn luyện - đào tạo phù hợp với đối tượng tác chiến và thực tiễn các phương thức tiến hành chiến tranh trên thế giới hiện nay, bảo đảm sâu sắc về lý luận, phong phú về thực tiễn, cập nhật, bổ sung kiến thức lý luận, thông tin mới về khoa học quân sự hiện đại và thực tiễn công tác tại đơn vị, địa phương vào bài giảng. Tích cực, chủ động áp dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 và các phương pháp giáo dục, đào tạo tiên tiến vào huấn luyện - đào tạo.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ của Học viện Quốc phòng.
Ảnh: Trọng Đức

Hai là, đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển khoa học quốc phòng, an ninh, quân sự trong tình hình mới. Tiếp tục làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quốc phòng, an ninh, quân sự để tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các vấn đề về quốc phòng, an ninh, gắn chặt giữa nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, nắm vững quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, nhất là những vấn đề về chiến lược quốc phòng, quân sự; phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, và quốc phòng, an ninh với đối ngoại…, phát hiện các vấn đề mới và phương pháp giải quyết, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở từng cơ quan, bộ, ngành và các địa phương. Với vai trò là trung tâm khoa học quân sự hàng đầu, Học viện cần làm tốt công tác phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình có liên quan đến quốc phòng, an ninh, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, các biện pháp chủ động phòng ngừa và có các đối sách phù hợp, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ba là, tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo. Chủ tịch QH cho rằng, Học viện cần tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các học viện, các trường đại học, viện nghiên cứu quốc phòng, an ninh các nước ngang tầm với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quân sự của đất nước và nền giáo dục quốc phòng tiên tiến trên thế giới. Coi trọng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự giúp hai nước Lào và Campuchia; đồng thời, tiếp tục mở các lớp đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế. Đây là những nhiệm vụ rất quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong tình hình hiện nay.

Bốn là, chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, tiên tiến, chính quy, mẫu mực. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Theo Chủ tịch QH, Học viện cần đi đầu trong việc thực hiện “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học đầu ngành vững vàng về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy chiến lược, có trí tuệ và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Coi trọng nâng cao phẩm chất, năng lực, đạo đức người thầy, ngang tầm với vị trí, vai trò của Học viện. Đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa, thực hiện tốt đề án xây dựng Học viện thông minh, tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong đào tạo và huấn luyện, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và chiến sĩ. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, môi trường sư phạm tiên tiến, mẫu mực, kiên quyết không để những biểu hiện tiêu cực xâm nhập vào Học viện. Tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và đường lối, quan điểm của Đảng.

Chủ tịch QH khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Học viện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, điều hành, quản lý bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp; đồng thời, tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng Học viện Quốc phòng là trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc phòng, an ninh, quân sự hàng đầu của nước ta.

Phạm Thúy
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang