CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:35 | 26/03/2019 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Cho ý kiến về xử lý số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng và việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cho Bình Thuận

17:39 | 11/07/2018
Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 25, chiều 11.7, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH cho ý kiến về việc xử lý số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước; về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 vốn ngoài nước cho tỉnh Bình Thuận.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển Phiên họp Ảnh: Quang Khánh

Cho phép sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động theo cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế để thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Tờ trình về việc xử lý đối với số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước, do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày, cho biết, để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện và giải quyết chính sách tinh giản biên chế, Tổng cục Thuế đã xác định đối tượng, mức kinh phí chi trả cho từng đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định. Tuy nhiên, tại thời điểm giải quyết chính sách tinh giản biên chế, do chưa được Nhà nước giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế nên Tổng cục Thuế đã tạm ứng từ kinh phí bảo đảm hoạt động theo Cơ chế khoán và Cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế được UBTVQH cho phép để chi trả đối với 1.336 công chức đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP là 51.482.124.953 đồng.

Trong điều kiện NSNN còn khó khăn, để bảo đảm tiết kiệm NSNN và tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng cục Thuế trong thực hiện tinh giản biên chế, Chính phủ trình UBTVQH xem xét, phê duyệt: Tổng cục Thuế được sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động theo phê duyệt tại Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18.12.2015 của UBTVQH về cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 để xử lý dứt điểm đối với số kinh phí đã tạm ứng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP từ năm 2012 trở về trước và tổng hợp vào quyết toán niên độ ngân sách năm 2017.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình về việc xử lý đối với số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước
Ảnh: Quang Khánh

Bổ sung vào Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18.12.2015 của UBTVQH nội dung chi thực hiện tinh giản biên chế được bố trí, sử dụng từ kinh phí bảo đảm hoạt động được phân bổ hàng năm của Tổng cục Thuế, tạo điều kiện cho Tổng cục Thuế trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, việc Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định nội dung này về bản chất là sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13. Do đó, việc trình UBTVQH xem xét, quyết định nội dung này là đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhận thấy, trong những năm vừa qua, nguồn kinh phí được phân bổ cho Tổng cục Thuế theo Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18.12.2015 của UBTVQH đã bảo đảm cho Tổng cục Thuế thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH của UBTVQH thì kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế được bảo đảm từ NSNN. Tuy nhiên, do thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức, tạm dừng đầu tư, cải tạo trụ sở làm việc và thực hành tiết kiệm nên nguồn kinh phí hàng năm của Tổng cục Thuế còn dư khá lớn. Vì vậy, việc sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động theo cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế để thực hiện chính sách tinh giản biên chế sẽ giảm áp lực trong cân đối NSNN cho nhiệm vụ chi này của Tổng cục Thuế và không ảnh hưởng đến dự toán NSNN được giao cũng như bội chi NSNN; đồng thời bảo đảm tính kịp thời, chủ động trong sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả.

Vì vậy, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung quy định cho phép sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động theo cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế để thực hiện chính sách tinh giản biên chế, Chủ nhiệm UB Nguyễn Đức Hải nêu rõ. 

Để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với đề nghị của Chính phủ và trình UBTVQH xem xét, quyết định theo hướng: Xho phép Tổng cục Thuế được sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động theo Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 để xử lý dứt điểm đối với số kinh phí đã tạm ứng thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước trong quyết toán NSNN năm 2017. Sửa đổi, bổ sung vào Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 nội dung: Chi thực hiện tinh giản biên chế được sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động được phân bổ hàng năm của Tổng cục Thuế; đồng thời bỏ quy định NSNN giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với Tổng cục Thuế giai đoạn 2018-2020…

Cơ bản các thành viên của UBTVQH đều đồng tình bổ sung quy định cho phép sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động theo cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế để thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nêu rõ, UBTVQH đồng ý sửa và bổ sung 1 khoản chi vào trong Nghị quyết số 1094 NQ-UBTVQH13, cho phép sử dụng nguồn chi tinh giản biên chế nằm trong chi thường xuyên theo cơ chế khoán đối với Tổng cục Thuế và sẽ triển khai trong giai đoạn 2018 - 2020; cho phép sử dụng nguồn chi thường xuyên từ năm 2017 đã giao cho Tổng cục Thuế để xử lý khoản tinh giản biên chế cho 1.336 công chức với số tiền 51.482.124.953 đồng.

Cho ý kiến về bổ sung dự toán NSNN năm 2018 vốn ngoài nước cho tỉnh Bình Thuận

Tờ trình về việc bổ sung dự toán NSNN năm 2018 vốn ngoài nước cho tỉnh Bình Thuận, do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày, cho biết, dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận do UBND tỉnh Bình Thuận là chủ dự án. Đây là dự án viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ với 120 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016-2018. Tính hết năm 2017, dự án đã giải ngân được 45 tỷ đồng. Vốn chưa được giải ngân là 75 tỷ đồng. Đây là dự án có tính chất hành chính sự nghiệp sử dụng viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, việc bổ sung dự toán không gây tác động đến nợ công và bội chi NSNN năm 2018.

Để tạo điều kiện cho dự án thực hiện giải ngân đúng tiến độ, đúng cam kết với nhà tài trợ, sử dụng hết vốn viện trợ không hoàn lại, Chính phủ trình UBTVQH cho phép bổ sung dự toán chi NSNN năm 2018 từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ cho Bình Thuận là 70 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, đây là khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ cho tỉnh Bình Thuận thời gian thực hiện 2016-2018. Tuy nhiên, trong dự toán chi NSNN năm 2018 đã giao cho tỉnh Bình Thuận chưa bao gồm khoản viện trợ này. Mặt khác, đây là khoản viện trợ không hoàn lại nên việc bổ sung dự toán sẽ không ảnh hưởng đến nợ công và bội chi NSNN năm 2018.

Báo cáo thẩm tra cũng chỉ rõ, tổng mức đầu tư của dự án là 120 tỷ đồng, có thời gian thực hiện từ 2016-2018. Tính đến hết năm 2017, đã giải ngân được 45 tỷ đồng. Đây là dự án đã triển khai, có kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể. Đề nghị Chính phủ giải trình rõ nguyên nhân trong xây dựng dự toán NSNN năm 2018 không bố trí dự toán từ nguồn viện trợ này cho tỉnh Bình Thuận.

Mặt khác, ngày 8.6.2018, Chính phủ mới có Tờ trình về vấn đề này là khá chậm, ảnh hưởng đến thời gian còn lại trong năm 2018 để thực hiện dự án. Căn cứ Hiệp định viện trợ, các dự án phải tiến hành kết thúc chậm nhất vào ngày 31.12.2018, để tiến hành thủ tục đóng dự án. Nguồn vốn còn lại chưa giải ngân theo báo cáo của Chính phủ là 75 tỷ đồng, được dự kiến bố trí 70 tỷ đồng cho năm 2018 và 5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019.

Do vậy, để bảo đảm tiến độ giải ngân theo cam kết với nhà tài trợ, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi NSNN từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại cho tỉnh Bình Thuận…

Phát biểu kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, UBTVQH nhận thấy rằng, tính đến hết năm 2017 đã giải ngân được 45 tỷ đồng nhưng lại chưa được bổ sung dự toán năm 2018 khoảng hơn 70 tỷ đồng. Theo Phó Chủ tịch QH, việc bổ sung dự toán không thuộc thẩm quyền của UBTVQH. Do đó, UBTVQH đồng ý về mặt nguyên tắc cho phép tiếp tục tiếp nhận viện trợ này và cho giải ngân theo tiến độ. Đồng thời, yêu cầu Chính phủ có tờ trình báo cáo với QH bổ sung dự toán NSNN năm 2018 tại Kỳ họp thứ Sáu tới.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang