CHÍNH TRỊ
Cập nhật 22:45 | 23/02/2019 (GMT+7)
.
Tiếp thu và hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Bảo đảm các điều khoản sớm được hiện thực hóa

20:34 | 06/07/2018
Chiều 6.7, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đã làm việc với Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học về việc tiếp thu ý kiến ĐBQH tại Kỳ họp thứ 5 và hoàn thiện dự án Luật. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Thanh Bình chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Định nghĩa và phân biệt rõ các khái niệm

Căn cứ Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ, tổng hợp ý kiến của ĐBQH thảo luận tại tổ và ở hội trường, Thường trực Ủy ban và Ban soạn thảo thống nhất việc tiếp thu, hoàn thiện sẽ tập trung trong 7 nhóm chính sách. Về hệ thống giáo dục đại học (GDĐH), định nghĩa và phân biệt rõ các khái niệm đại học, trường đại học, học viện và tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể cho từng loại trường; Xác định rõ mô hình Đại học theo hướng (1) hoặc là hệ thống gồm tổ hợp các trường đại học độc lập, có tư cách pháp nhân và (2) hoặc xóa bỏ mô hình đại học hiện nay để chuyển sang mô hình đại học đa lĩnh vực với các trường chuyên ngành bên trong (không có tư cách pháp nhân độc lập)... Về quản trị và tự chủ của cơ sở GDĐH, tiếp tục làm rõ khái niệm tự chủ, điều kiện tự chủ, nội dung tự chủ, mức độ tự chủ, lộ trình tự chủ để bảo đảm dễ hiểu và các trường có thể thực hiện ngay sau khi Luật ban hành; tiếp tục làm rõ trách nhiệm giải trình (chủ thể, đối tượng, nội dung, phương thức giải trình và yêu cầu minh bạch thông tin: Ai giải trình, giải trình trước ai? Giải trình những gì? Giải trình như thế nào? Trách nhiệm về thông tin giải trình như thế nào? Chính sách khuyến khích đối với cơ sở thực hiện tốt tự chủ và giải trình?)…


Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình cho rằng, những vấn đề đưa vào luật phải xuất phát từ thực tiễn, có đánh giá tác động cụ thể

Về đào tạo, nghiên cứu khoa học, làm rõ quan hệ giữa hình thức tổ chức quản lý đào tạo (niên chế hoặc tín chỉ) với chương trình đào tạo (tín chỉ); bổ sung, làm rõ về phương thức đào tạo (chính quy, không chính quy, từ xa, thường xuyên, trực tuyến…). Điều kiện mở ngành phải phù hợp theo ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực. Bổ sung cơ chế hợp tác viện - trường trong nghiên cứu; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu khoa học trong trường; cân nhắc việc cho nhà trường, giảng viên được sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học sử dụng NSNN…

Giữ thuật ngữ “học phí” với cơ chế tính giá dịch vụ đào tạo

Về tài chính, tài sản, giữ thuật ngữ “học phí” với cơ chế tính giá dịch vụ đào tạo. Quy định cơ chế giám sát, công khai, minh bạch về tài chính để kiểm soát việc thu phí tương xứng với chất lượng dịch vụ đào tạo. Làm rõ mô hình (tư cách pháp nhân) của trường công lập tự chủ tài chính; làm rõ sự khác biệt giữa trường đại học công lập tự chủ tài chính hoàn toàn và trường đại học tư thục. Về đại học tư thục, quy định rõ chính sách phát triển giáo dục tư thục. Cụ thể là các chủ trương sau: “Khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng và phát triển các trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo. Tăng tỷ lệ trường ngoài công lập đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. “Bảo đảm bình đẳng giữa nhà giáo trường công lập và nhà giáo trường ngoài công lập về tôn vinh và cơ hội đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ”. Làm rõ tư cách của trường có vốn đầu tư nước ngoài: là doanh nghiệp hay trường đại học? Xem xét bỏ quy định cơ sở GDĐH có từ 51% vốn đầu tư nước ngoài được tự quyết định cơ cấu…

Giảm trường công lập, tăng trường ngoài công lập

Về quản lý nhà nước về GDĐH, xem xét xây dựng lại Điều 12 về chính sách Nhà nước phát triển GDĐH theo hướng thể chế hóa chủ trương chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế trong định hướng phát triển. Quy hoạch mạng lưới cơ sở GDĐH, làm rõ tiêu chí, nội dung, yêu cầu quy hoạch theo hướng giảm trường công lập, tăng trường ngoài công lập; nguyên tắc về trách nhiệm đầu tư của nhà nước trong quy hoạch phát triển các loại hình trường. Cần xem xét chế định, phân biệt rõ vai trò, thẩm quyền của cơ quan chủ quản với cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu việc xóa bỏ cơ chế cơ quan chủ quản trường đại học.


Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trao đổi về một số vấn đề được đại biểu quan tâm

Về giảng viên và người học, xem xét bổ sung các chính sách về giảng viên, như: Tuyển dụng giảng viên theo hướng khách quan, công bằng và có yếu tố cạnh tranh; chính sách thăng tiến trong nghề, tạo bình đẳng giữa giảng viên cơ sở GDĐH công lập và ngoài công lập; chính sách tạo điều kiện cho sự trao đổi giảng viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế; xem đội ngũ giảng viên là bộ phận có tính đặc thù cao trong hệ thống viên chức. Xem xét quy định các chuẩn chức danh của giảng viên làm cơ sở cho nhà trường phát huy quyền tự chủ trong tuyển dụng, bổ nhiệm và đãi ngộ giảng viên. Đồng thời có điều khoản về giảng viên thực hành, giảng viên các lĩnh vực đặc thù và giảng viên thỉnh giảng để phù hợp với các điều kiện thực tế…

Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ nhấn mạnh, việc tiếp thu, hoàn thiện cần bám sát quan điểm đã được trình bày trong Báo cáo thẩm tra; rà soát từng điều khoản trên cơ sở đối sánh với các ý kiến đóng góp; đồng thời bảo đảm các điều khoản của Luật sớm được hiện thực hóa, thực sự đi vào cuộc sống. Sở dĩ phải nhấn mạnh điều này vì qua báo cáo thẩm tra cũng như qua ý kiến đống góp của các đại biểu Quốc hội, nhiều nội dung của dự thảo Luật còn thiếu tính khả thi. Chẳng hạn những nội dung liên quan đến việc sắp xếp lại hệ thống GDĐH, phân hóa theo sứ mệnh, tự chủ, trách nhiệm giải trình, ưu tiên cơ sở GDĐH không vì lợi nhuận…

Tin và ảnh: Ng.Anh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang