CHÍNH TRỊ
Cập nhật 00:25 | 21/02/2019 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

18:10 | 14/05/2018
Chiều 14.5, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 24, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016.

Vẫn còn tình trạng chi tiêu sai chế độ

Tờ trình về báo cáo quyết toán NSNN năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày cho thấy, năm 2016, tổng số thu ngân sách là 1.014.500 tỷ đồng; tổng số chi 1.273.433 tỷ đồng; bội chi 254.233 tỷ đồng, tương đương 4,95% GDP. Các khoản quản lý thu, chi qua NSNN 91.245 tỷ đồng; các khoản vay về cho vay lại 43.010 tỷ đồng. Nhiệm vụ chi NSNN năm 2016 đã được thực hiện theo Nghị quyết của QH, HĐND các cấp. Công tác quản lý, kiểm soát NSNN chặt chẽ theo quy định của Luật NSNN và Nghị quyết của QH. Các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, điều hành dự toán NSNN từng bước có hiệu quả và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Nghị quyết của QH.


Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình 
Ảnh: Quang Khánh

Tờ trình cũng chỉ rõ, tình trạng chi tiêu sai chế độ vẫn còn ở một số đơn vị, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị thu hồi khoản chi sai chế độ hàng trăm tỷ đồng, Kho bạc Nhà nước phát hiện nhiều khoản chi không đúng định mức quy định. Việc triển khai nhiệm vụ chi ngân sách ở một số bộ, cơ quan Trung ương, địa phương còn chậm so với quy định, đặc biệt là mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về đấu thầu, nên chuyển nguồn sang năm sau thực hiện tiếp theo chế độ quy định...

Cơ cấu thu ngân sách chưa bền vững

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ quyết toán NSNN năm 2016, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, bên cạnh kết quả đạt được, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhận thấy, việc thực hiện một số nội dung liên quan đến chính sách tài khóa năm 2016 chưa thực sự hiệu quả; cơ cấu thu ngân sách chưa bền vững, chủ yếu tăng thu từ tài nguyên và đất đai; việc chậm cải cách chính sách thu cùng với giao dự toán vượt quá khả năng thực hiện dẫn đến năm 2016 có 12 địa phương hụt thu cân đối khoảng 5.300 tỷ đồng. Việc giao dự toán cho một số địa phương vượt quá khả năng thực hiện và hụt thu ngân sách Trung ương vẫn tiếp diễn trong năm ngân sách 2017. Việc cơ cấu lại chi ngân sách chậm nên tỷ trọng chi thường xuyên/tổng chi NSNN có xu hướng tăng (chi thường xuyên năm 2015 chiếm 62,3% tổng chi NSNN nhưng năm 2016 tăng lên mức 63,3%).


Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ
Ảnh: Quang Khánh

Báo cáo thẩm tra cũng chỉ rõ, đây chính là hệ quả của việc chậm triển khai sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và việc thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, kết quả kiểm toán tại 13 bộ, ngành và 47 địa phương cho thấy, việc tinh giản biên chế chưa được triển khai có hiệu quả, trong khi đó giao biên chế công chức vượt số Bộ Nội vụ giao 5.087 biên chế; sử dụng lao động thực tế trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập vượt quy định 63.279 người... Bên cạnh đó, hoàn thuế GTGT không đầy đủ, kịp thời, giao dự toán thu không sát, phân bổ, giao dự toán chi chưa đúng quy định, chi chuyển nguồn lớn…

Báo cáo thẩm tra cũng chỉ rõ, qua quyết toán thu NSNN năm 2016 còn hạn chế: chất lượng công tác dự báo còn hạn chế, việc tính toán các yếu tố phát sinh ảnh hưởng tới nguồn thu trong năm chưa bảo đảm dẫn đến việc lập và giao dự toán thu chưa sát thực tế. Tổng thu NSNN năm 2016 vượt dự toán nhưng chủ yếu là tăng thu từ đất, thu cổ tức, lợi nhuận còn lại của các DNNN; trong đó chủ yếu tăng thu của ngân sách địa phương, còn ngân sách Trung ương thì hụt thu cân đối. Việc xác định và hoàn thuế GTGT chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế và làm cho việc xử lý hụt thu ngân sách Trung ương không phù hợp, tăng thêm bội chi NSNN. Công tác quản lý thu còn hạn chế nhất định, vẫn xảy ra tình trạng trốn thuế, thất thu ngân sách, nợ đọng thuế lớn.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan quản lý thu tăng cường công tác hành thu, tập trung thực hiện triệt để các giải pháp chống thất thu thuế, chống chuyển giá, đôn đốc thu hồi nợ đọng; thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh; đồng thời, đề xuất giải pháp khoanh nợ, xóa nợ thuế không còn khả năng thu hồi, trình QH xem xét, quyết định.

Về chi NSNN, bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo thẩm tra chỉ rõ những tồn tại, việc lập và giao dự toán chi đối với một số khoản chi chưa sát thực tế; vẫn còn tình trạng giao dự toán chậm; giao dự toán chi đầu tư phát triển chưa đúng đối tượng, chưa tuân thủ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Tổng chi NSNN vượt dự toán song một số nhiệm vụ chi quan trọng, bảo đảm cho phát triển bền vững lại không đạt dự toán như chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề đạt 91%, chi sự nghiệp y tế đạt 97,6%, Tình trạng chi sai chế độ, sử dụng sai nguồn kinh phí ở các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư và cả trong điều hành ngân sách vẫn tái diễn.

Về bội chi ngân sách và nợ công, theo Báo cáo của Chính phủ, bội chi NSNN năm 2016 là 248.728 tỷ đồng, bằng 5,52% GDP thực hiện (QH quyết định mức bội chi NSNN là 254.000 tỷ đồng, tương đương 4,95% GDP). Số liệu cho thấy, năm 2016, số bội chi đã thấp hơn, nhưng tỷ lệ bội chi vẫn vượt mức QH cho phép. Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách đề nghị, Chính phủ cần quan tâm và quyết liệt hơn trong điều hành ngân sách để kiểm soát bội chi năm 2017 và các năm sau nhằm bảo đảm thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 25/2016/QH14 của QH là tỷ lệ bội chi NSNN cả giai đoạn 2016-2020 không quá 3,9% GDP.


Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp
Ảnh: Quang Khánh

Về quyết toán NSNN năm 2016, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách thống nhất với đề nghị của Chính phủ trình QH xem xét, phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2016 như sau: Tổng số thu cân đối NSNN là 1.407.572 tỷ đồng; Tổng số chi cân đối NSNN là 1.574.448 tỷ đồng; bội chi NSNN là 248.728 tỷ đồng, bằng 5,52% GDP (không bao gồm 81.852 tỷ đồng kết dư ngân sách địa phương).

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nêu rõ, qua báo cáo của Chính phủ, của Kiểm toán Nhà nước, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, UBTVQH nhận thấy các số liệu đã được quyết toán, thẩm định, kiểm toán, đủ điều kiện trình QH phê chuẩn.

Về số thu ngân sách, vượt dự toán là 9,2% chủ yếu tăng thu từ ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương lại hụt 1.398 tỷ đồng. Qua kiểm toán cho thấy, việc chấp hành kỷ luật thu chưa được thực hiện nghiêm.

Đối với các khoản chi, cơ bản bảo đảm khoản chi theo dự toán, tuy nhiên, kỷ luật tài chính vẫn lỏng lẻo nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Chi sai chế độ còn lớn. Về bội chi, quyết toán là 248.728 tỷ đồng, giảm 5.508 tỷ đồng, nhưng so với quy mô của nền kinh tế thì bội chi trên GDP là 5,52% trong khi Nghị quyết QH chỉ cho phép 4,95%.

Sau khi xem xét các kiến nghị của kiểm toán, UBTVQH nhận thấy: Khoản về 22.010 tỷ đồng của Tổng Công ty đường cao tốc và phát triển Việt Nam (VEC), UBTVQH chưa chấp nhận kế hoạch trung hạn này. Về các số liệu khác như khoản tiền hoàn thuế giá trị gia tăng… giao cho Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước thống nhất với nhau, tổng thu, tổng chi để hoàn chỉnh báo cáo để trình ra QH xem xét, quyết định

Chiều cùng ngày, UBTVQH đã cho ý kiến về công tác nhân sự.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang